MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE   anaf

Agenţia Naţională de                      

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silită

Persoane Juridice

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel : +0257 202700

Fax :+0257 280855

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

Dosar de executare nr.  718

Nr . 63303 din 16.07.2014

 

 

ANUNT PRIVIND VINZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014 luna AUGUST ziua 04

LICITATIA I

 

 

In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 04, luna august, anul 2014, ora 15:00, in localitatea Arad, str. B-dul Revolutiei, nr. 77, et. 2, cam. 35,  jud. Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietate a debitoarei SC SEBAL SRL, cu domiciliul fiscal in localitatea Arad, str. Cenad, nr. 4, bl. 233, ap. 8, judet Arad, cod de identificare fiscala 1700258:

 

Nr. Crt. Denumirea bunului mobil, descriere sumara:

(se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)

Preţul de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA

– lei –

 

Cota TVA 24%*)
Imprimanta Epson FX 890 660 24%
Calculator AMD Athlon P 2000 cu monitor 19′ tip LCD 440 24%
Chiosc ziare din lemn cu instalatie electrica 1; drept de gaj in favoarea Primariei Mun. Arad, Directia Venituri 700 24%
Chiosc ziare din lemn cu instalatie electrica 2; drept de gaj in favoarea Primariei Mun. Arad, Directia Venituri 700 24%

 

Chiosc ziare din lemn cu instalatie electrica 3; drept de gaj in favoarea Primariei Mun. Arad, Directia Venituri 700 24%
Chiosc ziare metalic cu instalatie electrica; drept de gaj in favoarea Primariei Mun. Arad, Directia Venituri 2.200 24%
Autoturism marca Dacia, culoare rosu, an fabricatie 2005, benzina, nr. identificare UU1LSDAAH34216239, nr. inmatriculare AR 09 FCH; drept de gaj in favoarea Primariei Mun. Arad, Directia Venituri 6.590 24%
  TOTAL 11.990  

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%,  in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC SEBAL SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile sicompletarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202731.

Data afisarii: 25.07.2014

 

 

Sef Administratie,                                                     Executor fiscal,

Marius Florin Draganescu                                   Corina Fasie

 

Recomandările redacției