ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE

0
502

Nr.10320 din 07.10.2014
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2014 luna Octombrie ziua 28
LICITAŢIA   II – A
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 28, luna Octombrie, anul 2014, ora 11,00,  la  sediul  AJFP Arad – Serviciul de executare silita – Colectare Contribuabili Mijlocii, din  judeţul Arad, B-dul Revolutiei, nr.77 bis, camera 6, etaj 2,  se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debitorului SC AL-MIN CONSTRUCTII SRL  din localitatea Timisoara, str.Augustin Coman, nr.11, jud. Timis, cod de identificare fiscală 16059632.
Nr. Crt. 1 Date identificare bun – Cladire birouri tip P si cladire cantar in suprafata de 120 mp, cu teren intravilan in suprafata de 40.600 mp situate in loc.Ghioroc, nr.554, CF.300268 Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 591.000 Lei 2 -Teren intravilan in suprafata de 133.600 mp situat in Ghioroc, FN, CF 300267-  939.825 Lei 3 – Teren intravilan in suprafata de 70.100 mp situat in Ghioroc, FN, CF.300266 – 2.006.850 Lei
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului imobil este 24%, neimpozabil în conformitate cu prevede­rile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din normele metodologice de aplicare  a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Colectare Contribuabili MijlociiSarcini
Sechestru – PVS 1090/30.06.2011, 4731/23.04.2014, 4732/23.04.2014
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar DGRFP-Timis – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revolutiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 8,00 – 16,30, vineri orele 8,00 – 14,00.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana  a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu
ŞEF ADMINISTRAŢIE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.