Numar dosar executare:ALM0002        Nr.4577/17.02.2016

ANUNTUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI IMOBILE
anul 2016, luna MARTIE,
ziua 22
In temeiul art 255 alin (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala se face cunoscut ca in ziua de 22, luna martie, anul 2016, ora 13.00 in localitatea Sebis, str Piata Tineretului ,nr.1A, jud Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile imobile mentionate mai jos, proprietate a  S.C. RESORVAL S.R.L., cu domiciliul fiscal in localitatea ALMAS, nr.435, jud. Arad, cod de identificare fiscala 1693630.
Nr.crt. 1. Denumire bun imobil Teren intravilan cu casa situate in localitatea Almas, nr.435, jud. Arad, cu suprafata de teren de 3096 mp, conform  extras CF nr.300809 Almas, nr.top.436 Nr. buc. 1 Pret de pornire a licitatiei-lei 83376 Cota TVA /neimpoz./ scutit*
*) Regimul si cotele de TVA apli­cabile pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile sunt cele prevazute de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal actualizat.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:
Creditori D.G.R.F.P.TIMISOARA/ A.J.F.P. Arad            Sarcini Drept de Ipoteca
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati  sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei in contul RO49TREZ0285067XXXXXX deschis la Trezoreria orasului Sebis , imputernicirea persoanei pe care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de O.R.C.; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie dupa actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale, ca nu au obligatii fiscale restante fata de acesta,declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana    interpusa a debitorului S.C. RESORVAL S.R.L.
Impotriva prezentului inscris , cel intersat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostiinta,  in  conformitate cu prevederile art. 260 si 261 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin (2) lit d) din Legea nr.207/2015 Codul de procedura, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita , nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, Serviciul Fiscal Orasenesc Sebis, se gasesc si la adresa www.finantearad.ro rubrica ‘’ Valorificari si anunturi‘’.
Pentru informatii suplimentare
va puteti adresa la sediul nostru din Sebis, str Piata Tineretului
nr. 1, jud. Arad sau la telefon 0257/311016.
Sef Serviciu Fiscal
BOCIORT FLORIN

Recomandările redacției