Dosar de executare nr.     –  /       –     .
Nr.  10837 din  18.07.2016
ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2016 luna 08 ziua 18
LICITATIA a II-a
In temeiul art.250 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 18 luna August orele 1200 anul 2016 in localitatea LIPOVA, str. N.Balcescu, nr. 5, se vor vinde prin1 LICITATIE urmatoarele bunuri imobile, proprietate a fidejusorului2 S.C.”MOTICICA GRUP” S.R.L., C.U.I. 11747690 ,cu domiciliul fiscal in localitatea Timisoara str.   Calea Buziasului  nr. 6,bl.   –   ,sc.   –   ,etaj   –   ,ap.   – , jud. Timis , pentru debitorul S.C. ”MOTICICA” S.R.L., C.U.I. 3979800  cu domiciliul fiscal in localitatea GHIRODA str.   Lugojului  nr. 2 ,bl.   –   ,sc.   –   ,etaj   –   ,ap.   – , jud.Timis:
– teren intravilan cu constructii constând în teren intravilan ,cladire birouri si statie sortare in suprafata de 9100 mp,  si construită din cărămidă,beton situata in localitatea Conop inscris in C.F. nr. 301139,nr.cad.CC223,top 58,NMS 628, pret de evaluare/de pornire al licitatiei  110.597 lei   (exclusiv TVA*).
*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vânzarea bunului imobil este 20%,în conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele:
Creditori 5) A.J.F.P.Timis
Sarcini 6)  Ipoteca
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare  sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Legea nr.207/2015,cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica „Valorificari si anunturi” .
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul   0257/562597.
Conducatorul organului de executare
Nume si prenume     BOTA RITTA
Semnatura ………………………………………..
L.S
1 Se va indica metoda de vanzare;
2 Se va preciza  numele si prenumele sau denumirea debitorului;
3 Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala,  codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
4 Se va mentiona felul terenului;
5 Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.
6 Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora

Recomandările redacției