Dosar de executare nr. 813/25.02.2014
Nr.  17383 din  12.11.2014
ANUNTUL PRIVIND VANZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2014 luna 12 ziua 10
LICITATIA a III-a
In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 10 luna DECEMBRIE anul 2014 orele 1100 in localitatea LIPOVA, str. N.Balcescu, nr. 5, se vor vinde prin1 LICITATIE urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului2 S.C.”KONAK IMOBILIARE” S.R.L., C.U.I. 15596840 ,cu domiciliul fiscal in localitatea GHIOROC str.   –  nr. F.N. ,bl.   –   ,sc.   –   ,etaj   –   ,ap.   – :
– cladire constând în cabană turistică rurală parter şi mansardă in suprafata de 589 mp  compusa din  sală receptie,sală servire restaurant,bucătărie,piscină interioară cu etaj,toalete (4 cabine),centrală termică cu dezumidificare(situate la parter),10 camere duble (situate la mansardă),teren aferent în suprafaţă de 1.712 mp(inclusiv clădirea),înscrisă în C.F. nr. 300997, nt.top 1844/683/1/1/ 2/1/1, si construită din cărămidă situata in localitatea Ghioroc str.   –   nr. F.N., pret de evaluare/de pornire al lici­tatiei  825.500 lei   (exclusiv TVA*).
*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este 24%/ neimpozabil in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele :
Creditori 5) D.R.G.F.P. Timisoara
Sarcini 6)  Ipoteca BRD Groupe
Societe Generale S.A. Ipoteca
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare  sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul   0257/562597.
NOTA: Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica Licitaţii.
Conducatorul organului de executare
Nume si prenume     BOTA RITTA
Semnatura ………………………………….. ……
L.S
1) Se va indica metoda de vanzare;
2) Se va preciza  numele si prenumele sau denumirea debitorului;
3) Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala,  codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;
4) Se va mentiona felul terenului;
5) Se vor mentiona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.
6) Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora

Recomandările redacției