Dosar de executare nr. 915/04.04.2014-1446/03.06.2015

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE/ANSAMBLU DE BUNURI IMOBILE
Anul 2016 luna aprilie ziua 01
LICITAŢIA   a III–a

În temeiul art. 250 alin. (1)  şi (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se face cunoscut  că în ziua de 01, luna aprilie, anul 2016, ora 1300,  la  sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Serviciul Colectare si executare Silita Persoane Juridice, situat în loc. Arad , B-dul Revoluţiei, nr.77, judeţul Arad, etaj 2, Cam.35, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri imobile, proprietatea debi­torului SC PLANETA SRL  din localitatea Curtici, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59/A, jud. Arad, cod de identificare fiscală 8689912.
Nr. Crt. 1 Date identificare bun Teren intravilan  situat în localitatea Curtici, str.Constantin Brâncoveanu, nr.59A, judeţul Arad în suprafaţă de 4003 mp cu categoria de folosinţă : curţi construcţii CF 300810  ( proprietate imobiliară industrială, compusă din o platformă beton armat în suprafaţă de 3602,7mp şi două construcţii de 15 mp neintabulate în cartea funciară nr. 300810 ) Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 230.076 lei
*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului imobil este 20%,  în conformitate cu prevederile art. 291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal.
Bunurile imobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad
Colectare Contribuabili Mijlocii Sarcini
Sechestru – PVS 5754/18.06.2015
PVS 11.144/14.12.2015      Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să pre­zinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar DGRFP-Timiş – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; declaraţie pe proprie răspundere, în formă autentică, a ofertantului că nu este persoană interpusă a debitorului; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restanteşi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC PLANETA SRL, asa cum prevede art. 250, alin. 9 din Legea nr. 207/2015 (*actualizată*) privind Codul de procedură fiscală, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea nr.207/2015 (*actua­lizată*)  privind Codul de procedură fiscală.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr.207/2015 (*actualizată*)  privind Codul de procedură fiscală, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77, telefon  0257-202739, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană  a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de
internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu
ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției