Dosar de executare nr. 693 M – 1346/05.05.2014, 1494/23.05.2014, 1702/03.06.2014, 1982/04.07.2014;
Nr. 10396 din 09.10.2014
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2014 luna OCTOMBRIE ziua 31
LICITAŢIA   I – A
În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 31, luna OCTOMBRIE, anul 2014, ora 1100 ,  în localitatea Arad, Str.Gării, nr.6, Bl.1, Sc. A – E, Ap.9, judeţul Arad,  la sediul punctului SC J&R CAR SRL, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC J&R CAR SRL  din localitatea Arad, str. Troiei nr. 2 , jud. Arad, cod de identificare fiscală 17405866.
Nr. Crt. 1 Date identificare bun Autobuz M3, caroserie CQ standard, marca KING LONG, an fabricaţie 2008, nr. identificare LKLR1KSJ38B100170, combustibil motorină, culoare verde, în stare de funcţionare, fara semne particulare, inscriptionata cu denumirea societatii, nr. inmatriculare AR-11-JRC Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 198.070
2 Autobuz M3, caroserie CQ standard, marca KING LONG, an fabricaţie 2008, nr. identificare LKLR1KSJ08B100174, combustibil motorină, culoare verde, în stare de funcţionare, fara semne particulare, inscriptionata cu denumirea societatii, nr. inmatriculare AR-12-JRC 199.830
3 Autoutilitara N2, caroserie BA03 furgon, marca IVECO, an fabricaţie 2004, nr. Identificare ZCFA1EM0202442908, combustibil motorină, culoare galben, în stare de funcţionare, fara semne particulare, inscriptionata cu denumirea societatii, nr. inmatriculare AR-16-JRC    32.500
4 Autovehicul special M1, caroseria SA autorulota, marca CAPRON, nr. identificare ZFA25000002182488, combustibil motorină, culoare alb, în stare de funcţionare, fara semne particulare, inscriptionata cu denumirea societatii, nr. inmatriculare AR-17-JRC 133.070
5 Autobuz M3, caroserie CQ standard, marca RENAULT, an fabricaţie 1998, nr. identificare VF6SFR11200015682, combustibil motorină, culoare ALB, în stare de funcţionare, fara semne particulare, inscriptionata cu denumirea societatii, nr. inmatriculare AR-26-JRC
33.380
6 Autobuz M3, caroserie CQ standard, marca RENAULT VI, an fabricaţie 1997, nr. identificare VF6SFR11200015324, combustibil motorină, culoare ALB, în stare de funcţionare, fara semne particulare, inscriptionata cu denumirea societatii, nr. inmatriculare AR-27-JRC
30.300
7 Autobuz M3, caroserie CQ standard, marca GULERYUZ, an fabricaţie 2009, nr. Identificare NP9GD02729B011004, combustibil motorină, culoare ALB, în stare de funcţionare, fara semne particulare, inscriptionata cu denumirea societatii, nr. inmatriculare TM-24-JRC
229.700
*) cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din normele metodologice de aplicare  a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad Sarcini
Sechestru – PVS 8039/29.07.2014
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii, oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar D.G.R.F.P. TIMIŞ – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu,
ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției