Dosar de executare nr.382M –  2307/04.10.2013
Nr.2345/09.03.2015
ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna APRILIE ziua 02
LICITAŢIA   I – A
În temeiul art. 162 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 2, luna aprilie, anul 2015, ora 1100 ,  în localitatea Arad, Str.Fecioarei, nr.1, judeţul Arad,  se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC WINGS BUSINESS WORLD SRL  din localitatea Arad, B-dul Iuliu Maniu,  nr. 55 , jud. Arad, cod de identificare fiscală 5224319. Lei Nr. Crt  1 Date identificare bun Autoturism  MIG marca BMW  X6, categoria Ac Break, an fabricatie 2008,  nr.identificare WBAFGO10XOL182113, culoare negru, combustibil motorina, in stare de functionare, nr.inmatriculare AR-53-WBW. Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*) 128.247  Cota T.V.A./ neimpozabil/scutit 24% 2 Autoturism MIG, marca BMW X3, categoria AC Break, an fabricatie 2008, nr.identificare WBAPE110XOWH38888, culoare galben, combustibil motorina, stare de functionare, nr.inmatriculare AR-52-RRR 92.121 – 24 % 3 Autoturism marca JAGUAR, categoria AD coupe,
an fabricatie 2007, nr.identificare SAJAA43P485B21862, culoare verde, combustibil benzina, stare de functionare, nr. inmatriculare AR-50-WBW. 145.858 – 24% 4 Autoturism M1, marca MERCEDES – BENZ S 500,  an fabricatie 2009, nr.identificare WDD2211861A28960, culoare neagra, combustibil benzina, stare de functionare, nr.inmatriculare AR-55-WBW. 104.576 – 24% *) Regimul si cotele de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevazute  de  Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :
Creditori Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii
Sarcini Sechestru – PVS nr.8739/ 22.10.2013 si nr.3429/19.03.2014
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar D.G.R.F.P. TIMIŞ – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, declaratie pe proprie raspundere in forma autentica din care sa rezulte ca nu este persoana interpusa, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.
Marius Florin Drăgănescu,
ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției