licitatieMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEanaf

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a

Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Executare Silită Contribuabili Mijlocii

Bld. Revoluţiei nr. 79

310130, Arad

Tel : +0257 202700

Fax :+0257 280855

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

 

Dosar de executare nr. 266 M – 1880/05.08.2013, 2158/03.09.2013, 2316/04.10.2013

 

Nr.7677 din 14.07.2014

ANUNŢUL PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014 luna August ziua 05

LICITAŢIA   II – A

În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut  că în ziua de 05, luna August, anul 2014, ora 1100 ,  în localitatea Curtici, str. Constantin Brâncoveanu nr. 59/A, judeţul Arad,  la sediul SC PLANETA SRL, se vor vinde prin licitaţie următoarele bunuri mobile, proprietatea debitorului SC PLANETA SRL  din localitatea Curtici, str. Constantin Brâncoveanu nr. 59/A , jud. Arad, cod de identificare fiscală 8689912.

 

Date identificare bun Preţ de pornire a licitaţiei (exclusiv TVA*)
 

1

Ferăstrău panglică Veneta Macchine orizontal cu banda de alimentare, cu acţionare digitală, hidraulic, cu 2 lame şi computer, an fabricaţie 2005, serie 003, putere 20kw, la 400 V, stare de funcţionare  

40.675 lei

*) cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile este 24%, neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 6 alin. (7) din normele metodologice de aplicare  a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele :

Creditori

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Sarcini

Sechestru – PVS 9538/13.11.2013

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte,  în cazul vânzării prin licitaţie, până cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la sediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad – Colectare Contribuabili Mijlocii,  oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei în contul RO94TREZ0215067XXX022241, beneficiar D.G.R.F.P. TIMIŞ – AJFP Arad, CUI 3519933; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligaţii fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru situat în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei nr. 77 bis, camera 6, etaj 2, telefon  0257-202785, de luni până joi orele 800 – 1630, vineri orele 800 – 1400.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa de internet www.finantearad.ro, rubrica valorificări şi anunţuri – valorificare bunuri sechestrate.

 

Marius Florin Drăgănescu

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Recomandările redacției