Până în 26 noiembrie 2021, inclusiv, apicultorii pot depune cereri de acordare a ajutorului de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1219/17.11.2021.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt: persoane fizice. persoane fizice autorizate PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și persoane juridice.

Pentru a fi eligibile la acordarea acestui ajutor de minimis solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate: să aibă familii de albine înscrise în baza de date națională apicolă la data de 1 martie 2021 conform sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor gestionat de Agentia Nationala pentru Zootehnie; să aibă stupinele înregistrate/ autorizate la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, la data depunerii cererii; să fie înregistrați în Registrul Unic de Identificare (RUI) și să dețină cod unic atribuit de către APIA.

Solicitantii care în 3 exerciții financiare (inclusiv anul 2021) nu au beneficiat de ajutoare de minimis peste suma de 20.000 euro pot depune ( in dosar cu sina ) cererea de solicitare a ajutorului de minimis însotită de următoarele documente: copie BI/CI a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire / procură notarială a reprezentantului legal și o copie; copie a certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului /Registrul Național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfasoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum și copie a BI/CI al/a imputernicitului persoană fizică; dovadă cont activ bancă/trezorerie; copie a documentului de înregistrare / autorizare sanitar veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Lipsa unui document obligatoriu din cele menționate conduce la neînregistrarea cererii.

Cererea va fi completată la toate rubricile, va fi datată și semnată de titular/reprezentant legal/ împuternicit, după caz, iar documentele atașate vor fi certificate cu sintagma „Conform cu originalul” și semnătura solicitantului.

Cuantumul sumei este de 23.7 lei/familie de albine.

Cererile, împreună cu documentele atașate, se pot depune la sediul Centrului Județean A.P.I.A., situat în Arad, str. Fratii Neumann, nr.10 sau transmite prin mijloace electronice pe adresa de  e-mail: apia.arad@apia.org.ro și/sau poștă/curierat.

Informații suplimentare se pot obține la numerele  de  telefon : 0257/280484 și 0257/250340.

„În vederea eficientizării procesului de preluare a cererilor, datorită perioadei scurte de depunere a acestora, beneficiarii ajutorului de minimis pot solicita sprijinul functionarilor din cadrul centrelor locale, pentru întocmirea documentației necesare, urmând ca dosarul să fie depus pentru înregistrare  la sediul APIA Arad, str. Fratii Neumann, nr.10 sau transmis prin mijloacele enumerate mai sus”, au mai adăugat reprezentanții APIA Arad.

Recomandările redacției