Raportul Curţii de Conturi pe 2014, realizat în urma controalelor făcute anul trecut şi dat publi­cităţii recent scoate la iveală noi nereguli financiar-contabile în ceea ce priveşte Autostrada Nădlac-Arad-Timişoara. Asta, după ce cu prilejul verificărilor precedente au fost descoperite o serie de încălcări ale legii.  „Verificările rea­­lizate la nivelul POS (n.r. Pro­- gramul Operaţional Sectorial) Transport de către echipele de audit asupra procedurilor de achiziție derulate de entitățile auditate, au condus la identificarea unor nereguli la nivelul anumitor proceduri de achiziție, a căror cazuistică poate fi sintetizată după cum urmează: impunerea prin documentația de atribuire a unor cerințe restrictive privind criteriile de calificare și selecție; neîndeplinirea de către oferta câștigătoare a cerințelor de ca­lificare și selecție;  nerespecta­rea cerințelor privind publicita­tea și transparența în derularea procedurilor de achiziție publică; încheierea de acte adiționale prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, fără ca lucrările suplimentare să fie cauzate de unele circumstanțe imprevizibile. Pentru abaterile constatate în ceea ce privește nerespectarea prevederilor legislației comunitare și/sau na­ționale în domeniul achizițiilor publice, Autoritatea de Audit a recomandat aplicarea de corecții financiare în valoare totală de 541.659 mii lei, impactul financiar în cheltuielile declarate în anul 2014 al acestor corecții fiind de 210.602 mii lei”, se arată în raportul Curţii de Conturi.
Lucrări suplimentare atribuite fără respectarea condiţiilor legale
În continuare, pentru a exemplifica abaterile constatate, auditorii descriu situaţia întâlnită la Autostrada Nădlac-Arad-Timi­şoa-ra. „În cadrul proiectului «Cons­- trucția Autostrăzii Arad-Timi­șoara, inclusiv varianta de ocolire Arad», beneficiar CNADNR, la nivelul contractului de execuție lucrări au fost identificate lucrări suplimentare în sumă de 208.203 mii lei, față de valoarea inițială a contractului «Construcția Autostrăzii Arad-Timișoara», lucrări atri­buite prin acte adiționale și ordine de variație, fără respec­tarea condițiilor prevăzute de art. 122 lit (i) din OUG nr. 34/2006 și de Directiva 2004/18/CE, respectiv fără a fi demonstrate condițiile de imprevizibilitate. Impactul financiar asupra cheltuielilor declarate CE în anul 2014 a fost de 145.685 mii lei; tot în cadrul aceluiași proiect au fost identificate lucrări suplimentare în sumă de 28.363 mii lei, acordate prin act adițional în cadrul contractului «Proiectarea și execuția variantei de ocolire Arad», de asemenea fără respectarea condițiilor prevăzute de legislația națională și europeană în materia achizițiilor publice (art. 122, lit. i) din OUG nr. 34/2006, cât și reglementărilor europene art. 31, pct. 4, lit. a) din Directiva CE 2004/18), respectiv absența unor circumstanțe imprevizibile. Impactul financiar asupra cheltu­ie­- lilor declarate CE în anul 2014 a fost de 22.518 mii lei”, susţin angajaţii Curţii de Conturi.
Nu au fost respectate
cerinţele minime de calificare
În continuare se arată că în cadrul proiectului „Proiectare și exe­cuție Autostrada Nădlac-Arad”, al cărui beneficiar este tot CNADNR, s-a constatat nerespectarea, în procesul de evaluare a ofertelor, a cerințelor mi­nime de calificare publicate în anunțul de participare și fișa de date a achiziției. Astfel, firma care a câştigat contractul „Proiectare și execuție Autostrada Nădlac-Arad și drum de legătură, lot 2, km 22+218 – km 38+882, pentru remedierea lucrărilor existente și finalizarea lucrărilor rămase de executat” a fost aleasă, în opinia celor de la Curtea de Conturi, în mod incorect. „Astfel, autoritatea contractantă a solicitat operato­rilor economici ca, la data depunerii ofertelor, să dovedească deținerea dreptului de proprietate sau folosință asupra unui laborator autorizat (gradul I sau gradul II), pe întreaga perioadă de derulare a contractului. În urma analizei conținutului documentelor depuse de ofertantul câștigător s-a constatat că acesta nu a furnizat dovada deținerii dreptului de proprietate sau folosință asupra laboratorului autorizat, așa cum era obligat de prevederile fișei de date. În schimb, acesta a prezentat o declarație conform căreia se va asigura dreptul de folosință asupra acestuia începând de la data atribuirii contractului, adică   ulterior celei de depunere a ofertelor. Prin urmare, cu toate că autoritatea contractantă a cerut dovezi ale dreptului de proprietate sau folosință a laboratorului autorizat, operatorul economic a furnizat dovezi din care rezultă că laboratorul autorizat nu se afla în proprietatea sau folosința sa. Pentru această neregulă, și anume desemnarea drept câștigătoare a ofertei depuse de un operator economic, care nu a îndeplinit cerințele de calificare impuse prin documentația de atribuire, fiind în­călcate astfel dispozițiile art. 200 din OUG nr. 34/2006 și ale art. 36 alin. (1) din HG nr. 925/2006, s-a recomandat aplicarea unei corecții financiare de 5% din valoarea contractului, respectiv suma de 4.467 mii lei. Impactul financiar în cheltuielile declarate în anul 2014 a fost de 731 mii lei”, se mai arată în raport.
Criterii de calificare și
selecție restrictive, negociate
Mai mult, cei de la Curtea de Conturi spun că în cadrul proiectului „Servicii de consultanță pentru management de program” s-au constatat nereguli identificate în procedura de achiziție publică a contractului „Servicii de consultanță pentru management de program”, având ca beneficiar Ministerul Transporturilor – AM POS Transport, referitoare la utilizarea unor criterii de calificare și selecție restrictive, negociate în timpul procedurii de atribuire și aplicarea incorectă și/sau discriminatorie a criteriului de atribuire ales, prin utilizarea unor factori sau subfactori de evaluare insuficient și ambiguu formulați. În aceste condiţii s-a re­comandat aplicarea unei corecții financiare de 25% din valoarea contractului, respectiv suma de 1.630 mii lei, impactul financiar în cheltuielile declarate CE (n.r. Comisiei Europene) în anul 2014, fiind de 611 mii lei. „În cadrul proiectului «Construcția Autostrăzii Timișoara-Arad (inclusiv VO Arad)», au fost stabilite co­recții financiare în sumă totală de 48.608 mii lei, care nu au fost aplicate de AM (n.r. -Autoritatea de Management) POST asupra cheltuielilor declarate CE în cadrul contractelor de lucrări, deși AM POST a identificat deficiențe în procedura de achiziție în urma reverificării efectuate în 2014. Im­- pactul financiar asupra cheltuielilor certificate CE în anul 2014 a fost de 413 mii lei”, mai spun cei care au făcut controlul.
Cheltuieli neeligibile cu asigurările
De menţionat că în cadrul proiectului „Construcția Autostrăzii Arad-Timișoara, inclusiv varianta de ocolire Arad”, la nivelul contractului de lucrări au fost identificate cheltuieli neeligibile în sumă de 3.400 mii lei reprezentând costul asigurărilor ce au fost autorizate la plată. „Această categorie de cheltuieli a fost stabilită ca fiind neeligibilă în urma unei misiuni de audit efectuată de Curtea Europea­nă de Audit. Impactul financiar asupra cheltuielilor declarate CE în anul 2014 a fost de 2.919 mii lei”, se mai arată în raport.
În concluzie, putem spune că pe Autostrada Nădlac-Arad-Timi­şoara a fost descoperit un adevărat „focar” de abateri finan­ciar-contabile.

Recomandările redacției