În  data  de  21.03.2018,  fili­ala  C.E.C.C.A.R.  Arad  a  organizat  la  Sala de curs C.E.C.C.A.R.: „Di­mitrie Cameniță”,  depunerea jurământului, înmânarea  carnetelor și parafelor profesionale, membri­lor care  au  promovat  examenul  de  aptitudini în  sesiunea  noiembrie  2017.
La acest important eveniment din viața profesioniștilor contabili am avut plăcerea să participe alături de conducerea filialei, doamna Nicula Ramona Maria – membru in Consiliu Superior, membri Biroului Permanent al Consiliului filialei Arad, domnul Amzulescu Marius și domnul Groza Dimitrie și domnul Drăgănescu Marius – Sef AJFP Arad.
Președinte filialei CECCAR Arad domnul  Mateș Dorel  a  des­chis  evenimentul  transmițând  felicitări și urări  de  bun  venit  vii­torilor  profesioniști experți contabili.
Domnul Președinte, în cuvântul sau, transmite participanților, bucuria prilejuită de eveniment dar și speranța că o nouă ge­neraţie de experţi contabili vor reprezenta cu cinste, competență și moralitate organismul nostru profesional Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.
Doamna Nicula Ramona, feli­cită noua generație de experți contabili, urându-le bun venit în familia C.E.C.C.A.R., multă sănătate și prosperitate în activitate.
Domnul sef adjunct Administrație AJFP Arad – Florea Iustin Georgel, le urează succes în activi­tate, multă sănătate și putere de muncă si  ii  asigura  de  o  colabo­rare  buna  a  instituției  pe  care o conduce.
Domnul Președinte Mateș  Dorel arată în cadrul discursului său importanța profesiei contabile pentru mediul de afaceri din întreaga lume, experții contabili, contabilii autorizați, eco­nomiști sau simpli contabili gestionând cea mai fidela informație economică și informația contabilă. Economia româneasca are nevoie de aportul colegilor noștri, care prin corectitudine coroborată cu respectarea legii oferă relevanță, inteligibilitate, credibilitate și verificabilitate a informației contabile.
Se arată în continuare că profesia contabilă este una liberală, dar ea se distinge de celelalte profesii liberale (avocat, medic, etc) prin asumarea responsabilităţii faţă de interesul public, faţă de toate părţile interesate: acţionari, asociați, salariaţi, clienţi, furnizori, bănci, buget, organisme de bursă, posibili investitori. În fapt, dacă în piaţa serviciilor orice profesionist prestează activități pentru un client determinat (avocatul pentru clientul său, medicul pentru pacientul său), profesio­nistul contabil – fie că ţine contabilitatea unui client, fie au­-   di­tează situaţiile financiare    anuale, este în mod paradoxal plătit de entitatea respectivă, dar de rodul muncii sale repre­zentat de informaţia contabilă, se bucură toate părţile interesate (investitorii, statul, salariaţii etc). Astfel, la prima vedere avem impresia că profesionistul contabil satisface interesul clientului său, dar în realitate profesionistul contabil satisface interesul public.
Datorită acestui fapt, colegii noștri profesioniști contabili, trebuie să conştientizeze că munca fiecăruia este una de interes ge­neral pentru societate și are ca fundament cele trei comandamente de bază ale profesiei: calitate, educaţie, etică.
Educaţia. Profesia contabilă presupune dobândirea unei competenţe profesionale, competen­ţă pe care dumneavoastră aţi dobândit-o ca urmare a efectuării stagiului şi a promovării exame­nului de aptitudini profesionale. Dobândirea competenţei nu este suficientă, ea trebuie şi menţi­nută prin programele de educaţie profesională promovate de CECCAR.
Calitatea. Profesia contabilă are o datorie faţă de public. Ea trebuie să ofere servicii de calitate. Aceste servicii de calitate nu pot fi oferite fără competenţă, dar mai ales fără respectarea Standardelor profesionale pentru fiecare misiune care o desfăşoară profesionistul contabil. Publicul, cât şi entitatea pentru care lucrează contabilul, trebuie să fie protejaţi. Astfel activitatea profesionistului contabil este una su­pra­vegheată şi supusă unui control al calităţii de către CECCAR.
Etica. Publicul trebuie protejat de eventualele înţelegeri ne­conforme cu realitatea dintre profesionistul contabil şi entită­ţile care beneficiază de munca acestuia. Această protecţie este asigurată atunci când organismul profesional stabileşte măsuri de etică şi deontologie profesională. În acest sens contabilul trebuie să răspundă la patru cerinţe de bază: credibilitate, profesiona­lism, calitatea serviciilor prestate şi încredere.
În încheiere d-nul Președinte a transmis noilor membri felicitări  pentru ca au devenit membrii ai CECCAR, un organism profesional recunoscut și aprecia  atât pe plan intern cât şi internaţional, fiind membru al Federației Internaționale a Contabililor şi a altor organisme de profil din Europa și din lume. În numele Consiliului fi­lialei CECCAR Arad au fost transmise participanților urări de să­nătate, împliniri profesionale, personale iar celor care azi au devenit membri CECCAR filiala Arad sa fie mândri de calitate de expert contabil
În continuare noi membri au depus jurământul prin care s-au angajat sa respecte legile țării, Regulamentul Corpului Exper­ților Contabili, Codul Etic și să înde­plinească cu conștiincio­zitate toate îndatoririle ce le revin în calitate de expert contabil.
(L.N.)

Recomandările redacției