Doctor uses needles for treatment of the patientCreditul bugetar aprobat în anul 2013 pentru asistenţa medicală de recuperare – reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu este de 505.000 lei, execuţia bugetară până la data de 30.09.2013 fiind de 340.670 lei. Pentru anul 2013, Casa de Asigurări de Sănătate Arad a încheiat contracte cu 11 furnizori de servicii medicale de recuperare – reabi­litare a sănătăţii, la care îşi desfăşurau activitatea 12 medici de specialitate.
Tariful pe consultaţie în specialitatea clinică reabilitare medicală a fost 14 lei. Tariful pe serviciu medical-caz pentru serviciile medicale de recupe­rare – reabilitare a sănătăţii acordate în bazele de tratament de care beneficiază un asigurat pentru o cură de tratament a fost 140 lei. Tariful pe consul­- taţie de acupunctură a fost 13 lei şi numărul de servicii medicale-caz, res­pectiv tarilul pe caz de 140 lei.
„La stabilirea sumei contractate pentru anul 2013 la furnizorii de servicii medicale de reabilitare me­dicală cu Casa de Asigurări de Sănătate s-au avut  în vedere numărul de servicii medicale-consultaţii, respectiv tariful pe consultaţie de 20 lei şi numărul de servicii medicale-cazuri, respectiv tariful pe caz de 140 lei. Pentru prestaţia medicului primar, tariful consultaţiei se majorează cu 20%. La stabilirea numă­rului de cazuri  s-a avut în vedere o durata medie de zece zile de tratament pe caz şi un număr mediu de patru proceduri pe zi“, susţine dr. Gheorghe Domşa, preşedintele CAS Arad.
Suma contractată pentru perioada aprilie – decembrie 2013 s-a stabilit  ţi­nând cont de selecţia furnizorilor de servicii medicale de reabilitare a să­nătăţii (tipul şi numărul de aparate aflate în dotare, personalul de specia­litate – medici, asistenţi medicali, kinetoterapeut, maseur etc), sala de kinetoterapie cu dotarea necesară şi programul de lucru), iar repartiza­rea sumelor pentru furnizarea de servicii medicale de reabilitare a sănătăţii în ambulatoriu s-a defalcat pe trimestre şi pe luni, în concordanţă cu suma alocată prin bugetul Fondului National Unic de Asigu­rări Sociale de Sănătate pe anul 2013.
Din suma alocată pentru acest tip de asistenţă medicală s-a stabilit şi suma necesară pentru anul 2013 pentru cei trei furnizori de servicii medicale de acupunctură.

Recomandările redacției