concursLa nivelul judeţului Arad şi la nivel naţional va avea loc un concurs destinat elevilor din şcolile gimna­ziale din mediul rural care are ca obiectiv asigurarea egalităţii de şanse la nivelul activităţii de excelenţă, prin valorificarea competenţei de lectură ca premisă în sporirea orizontului cognitiv şi pentru dobândirea succesului şcolar.
Competiţia îşi propune să valorifice competenţa pedagogică şi ştiinţifică a profesorilor din mediul rural, oferindu-le acestora şansa de afirmare profesională, prin valorificarea componentei de excelenţă în predare-învăţare-evaluare. Concursul stimulează elevii capabili de performanţe înalte din clasele gimnaziale din mediul rural, prin dezvoltarea pasiunii pentru cunoaştere şi valorificarea creativităţii.
„Rolul concursului este de a constribui la dezvoltarea competenţelor dobândite de elevii de gimnaziu capabili de performanţe înalte, centrate pe următoarele acţiuni specifice învăţării eficiente: identificarea, prelucrarea, utiliza­rea, exprimarea (ilustrarea, exem­plificarea, transpunerea), anali- zarea, sintetizarea, evaluarea, apre­cierea, interpretarea şi mo­delarea“, ne declară reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean  Arad.
Această competiţie îşi propune să integreze cunoştinţele din di­ferite do­menii, dobândite de către elevi prin lectură conştientă şi di­rijată şi să evalueze nivelul de înţelegere a me­sajului din textele ficţionale şi nonficţionale, din dife­rite stiluri funcţionale (componenta literar-nonli­terar din programa şcolară).
Concursul are două secţiuni: pentru şcoli cu predare în limba română şi pentru şcoli cu predare în limbile minorităţilor.
Concursul are următoarele etape: pe comună, judeţeană şi naţională. La etapele pe comună şi judeţeană, elevii vor susţine o probă scrisă de două ore.
La etapa naţională, echipajele vor susţine două probe: prezentarea unui portofoliu şi susţinerea unei probe scrise, care va avea durata de două ore.
Concurs de îmbogăţire a cunoştinţelor
Scopul acestui tip de evaluare este să asigure punerea în valoare a culturii generale a elevilor, a competenţelor de comunicare în limba română şi a competenţelor culturale şi de interelaţionare, cu scopul creşterii calităţii universului cognitiv individual.
Programa concursului respectă curriculumul extins pentru clasele gimnaziale. Sunt recomandate exerciţii de logică a comunicării, perspicacitate, rezolvarea de probleme cotidiene, studii de caz etc., care să implice valorificarea elementelor de cultură generală, prin coroborarea informaţiilor pe care elevii le deţin prin parcurgerea programelor şcolare.
Subiectele pentru etapa naţio­nală vor evalua deopotrivă competenţele de comunicare orală şi scrisă la limba şi literatura română ale elevilor şi elementele de cultură ge­nerală specifice gimnaziului cu res­pectarea programei şi a particula- rităţilor de vârstă ale concurenţilor şi de mediu geografic de provenienţă.
În elaborarea răspunsurilor, concurenţii vor apela atât la conţinuturile specifice disciplinei limba şi literatura română, cât şi la cele specifice celorlalte discipline de studiu, abordate în raport de complementa­ritate, din perspective lecturii, ca activitate specifică de informare. Subiectele evaluează nivelul competenţelor dobândite atât prin educaţie formală, cât şi informală şi vizează capacitatea de tratare disciplinară a subiectelor propuse.
La toate etapele concursului, evaluarea lucrărilor scrise se face de către profesori de limba română având merite deosebite, care nu au elevi calificaţi la etapa respectivă, la clasa la care evaluează.
Numărul de locuri pentru etapa judeţeană va fi stabilit de comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a concursului şi va fi comuni-  cat din timp fiecărei şcoli gimnazi-ale din mediul rural. La etapa naţio­nală, din firecare judeţ va participa câte un echipaj alcătuit din patru elevi (câte unul pentru fiecare clasă gimnazială), atât de la şcoli cu pre­dare în limba română, cât şi de la şcoli cu predare în limbile minori­tă­ţilor.
După stabilirea listei elevilor care participă la etapa naţională, inspectorii de specialitate vor organiza, la nivelul Inspectoratului Şcolar, o întâlnire cu echipajul, cu profesorii însoţitori şi cu părinţii elevilor, în vederea instruirii.

Recomandările redacției