autostrada primaRaportul Curţii de Conturi pe 2011, realizat în urma controalelor efectuate anul trecut, scoate la iveală noi nereguli la Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR). Asta, după ce, în vara anului trecut, a fost dat publicităţii un alt raport, din care rezultă că s-a pierdut timp şi bani din cauza managementului defectuos de care au dat dovadă cei care s-au ocupat de construirea tronsoanelor de autostradă care trec prin judeţ.
În ultimul raport, auditoria Curţii de Conturi vorbesc despre „cheltuieli ne­eligibile în valoare de 839 mii euro re­prezentând costuri cu garanția de bună execuţie deşi acestea se suportă de către Antreprenor conform condiţiilor generale ale contractului «Proiec­tare şi execuţie autostrada Nădlac – Arad şi drum de legătură Lot 2: km 22+218 – km 38+882»; cheltuieli neeligibile în sumă 519 mii euro, re­prezentând contravaloarea unor echi­pamente care nu au devenit parte integrantă a proiectului, precum şi întreţinerea aferentă acestora, în cadrul contractului «Construcția Autostrăzii Arad – Timișoara».”
Depăşiri de peste patru milioane de euro
O altă neregulă depistată în urma controlului constă în neaplicarea și nede­ducerea penalităților de întârziere în valoare de 9.526.000 lei, aferente contractului numărul 93/24502/2008 în­cheiat cu JV FCC Construccion SA – Astaldi SpA pentru execuția lucrărilor la Autostrada Arad-Timișoara. Reprezentanţii Curţii de Conturi mai susţin că valoarea ofertei desemnate câștigătoare în urma licitației deschise în vederea atribuirii contractului de servicii pentru proiectare și supervizare lucrări la autostrada Arad – Timișoara și ByPass Arad a fost mai mare cu 4.320.694 euro față de valoarea prevăzută în bugetul aprobat pentru această categorie de cheltuieli conform prevederilor Acordului de Împrumut Subsidiar.
Bani daţi fără aprobare
Echipa de control a mai constatat „efectuarea de angajamente legale peste limita fondurilor aprobate în vederea realizării obiectivelor de investiții din cauza neactualizării eșa­lonării valorice a execuțiilor obiecti- velor de investiții pe ani și a bu­ge­telor tuturor proiectelor aflate în derulare, prin amendamente la acordurile de împrumut subsidiar/contractele de finanțare; încheierea contractelor de execuție lucrări într-o manieră permisivă, ceea ce a condus la efectuarea de plăți în sumă totală de 6.041.000 lei fără TVA, fără documente justificative care să pro­beze livrarea bunurilor sau efectuarea serviciilor şi lucrărilor pentru acordarea facilităților Inginerului; acceptarea la plată de cantități suplimentare aferente lucrărilor în sumă de 109.241.000 lei în baza unui ordin de variație neaprobat de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR); nerespectarea prevederi­lor legale cu privire la inventarierea bunurilor achiziționate în cadrul contractelor finanțate din credite externe rambursabile și fonduri neram­- bursabile, care urmează să fie preluate de companie la finalizarea contractelor.” Alte nereguli au constat în neluarea măsurilor de către CNADNR în vederea corelării sumelor plătite cu gradul de realizare a lucrărilor, existând o diferență în sumă de 468.346,74 euro, între situațiile de lucrări facturate și cele decontate. În raport se mai vorbeşte despre nerespectarea datei limită de tra­gere a sumelor împrumutului, astfel încât, din cauza managementului defectuos al CNADNR, la sfârșitul anului 2011, gradul de realizare proiectului a fost sub 50%; neorganizarea la nivelul CNADNR a unei structuri specializate care să se ocupe exclusiv de proiect, fapt care a condus la fragmentări ale informaţiilor și deciziilor necesare implementării; nefurnizarea conducerii companiei de către echipa de audit intern a entității a unei asigurări independente în ceea ce privește funcțio­-nalitatea sistemului de control intern aferent activității auditate și neformularea de recomandări pentru îmbunătă­țirea acestuia, conform scopului declarat inițial. Echipa de control mai susţine că  auditul intern al CNADNR nu a ținut cont de constatările formulate în actele de control încheiate de Curtea de Conturi în anii precedenţi pentru stabilirea riscuri­lor la nivelul CNADNR. „Concluzia generală în ceea ce privește economicitatea, eficiența și eficacitatea acestui pro­iect este aceea că performanța acestuia este redusă din cauza manage­- mentului neperformant al CNADNR în implementarea proiectului supus verificării; proiectul nu este finalizat încă, iar prin prelungirea termenului de finalizare cresc în mod corespunzător și costurile, eficiența proiectului fiind scăzută”, mai spun auditorii. Aceştia fac şi o serie de recomandări pentru ca lucrurile să intre în normalitate. Astfel, responsabililor CNADNR li se recomandă să treacă la „aplicarea și reținerea penalităților pentru întâr­zierile înregistrate în derularea Contractului nr. 93/24502/2008 înche­- iat cu JV FCC Construccion SA – Astaldi SpA și virarea acestora la bugetul statului; elaborarea unor proceduri formalizate care să asigure respec­tarea prevederilor acordului de împrumut subsidiar (inclusiv corelarea acestora cu acordul de finanțare), actualizarea bugetului proiectului precum și evidenţa exactă a tuturor echi­pamentelor și bunurilor puse la dispoziţia consultanților angajați de către CNADNR; recuperarea sumelor pentru facilităţile acordate Inginerului fără documente justificative care să ateste realitatea achiziţionării bunurilor şi dacă ele sunt conforme cu cerinţele angajatorului; luarea mă­surilor legale referitoare la modifi­că­rile intervenite în cazul contractului de execuție lucrări pentru autostrada Arad – Timișoara, respectiv accepta­rea la plată a cantităților suplimen­tare aferente lucrărilor în condițiile existenței unui ordin de variație agreat de părțile contractante; refacerea inventarierii pe anul 2011 a bunurilor achiziționate în cadrul contractelor finanțate din fonduri externe rambursabile și nerambursabile.”

Recomandările redacției