concursMinisterul Educaţiei anunţă scoa­terea la concurs a 42 de funcţii vacante de inspector şcolar general din inspectoratele şcolare, printre care şi Aradul. „Concursul se organizează în baza Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modi­ficările şi completările ulterioare. La concurs poate candida perso­nalul didactic care îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii: este membru al corpului naţional de experţi în managementul edu­caţional; este absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, cu diploma de licenţă; este personal didactic titular în învăţământ, într-o unitate de învăţământ şi are gradul didactic I sau titlul ştiinţific de doctor; are o vechime în învăţământul preuniversitar de cel puţin 8 ani, dintre care cel puţin 5 în ultimii 10 ani; a obţinut calificativul «foarte bine» în ultimii 5 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; are recomandare/caracterizare vizând calităţile profesionale, manageriale şi morale din partea consiliului profesoral al unităţii de învăţă­mânt sau din partea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar ori recomandarea sena­tului universităţii sau a organului de conducere al instituţiei în care candidatul îşi desfăşoară activitatea la data înscrierii la concurs; nu a desfăşurat poliţie poli­- tică şi nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de condu­cere în învăţământ prin hotă­râre judecătorească definitivă de con­damnare penală; este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei, conform prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; la data susţinerii concursului nu a împli­nit vârsta standard de pensio­nare“, ne-a declarat prof. Mariana Tocaciu, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.
Dosarul de înscriere constituit, obligatoriu, în conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depune, în perioada 18-23 februarie 2015, la sediul inspectoratului şcolar pentru a cărui funcţie de inspector şcolar general candidează.
Claudius Mladin, actualul şef al ISJ Arad, care ocupă postul prin detaşare din partea ministrului Educaţiei, îndeplineşte toate condiţiile, inclusiv cea politică, pentru a candida la concurs. „Îndeplinesc toate condiţiile cerute de către minister, însă deocamdată nu sunt ferm convins dacă mă voi înscrie. Trebuie să mă hotărăsc împreună cu familia, iar de abia apoi voi lua o decizie fermă. Până în data de 23 februarie, data limită de depunere a dosarelor, mai am timp“, a declarat Mladin.
Probele de concurs se vor desfăşura în perioada 11-20 martie 2015 la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.
Metodologia de concurs, biblio­grafia de concurs, modelul de curri­culum vitae, declaraţia pe propria răspundere, fişele de evaluare a probelor, fişa postului şi lista do­cumentelor necesare înscrierii la concurs se afişează atât la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cât şi la al fiecărui inspectorat şcolar.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 021/4056380, de luni până vineri, între orele 10,00-15,00.

Recomandările redacției