Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, pre­şedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, au participat, în data de 18.04.2013, la Conferinţa Naţională a Universităţilor Private din România, cu tema „Rolul învăţămân­tului privat în creşterea calităţii învă­- ţă­mân­tului academic şi a cercetării ştiin­­ţifice în etapa actuală”, care s-a des­făşurat la Universitatea „Româno – Americană” din Bucureşti.
Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, preşedintele Comisiei de învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din cadrul Sena­tului României, prezentă la Conferinţa Naţională a Universităţilor Private, a subliniat că evoluţia învăţământului privat din ultima perioadă este una pozitivă, care respectă principiile de dez­­voltare a învăţământului promovat de Asociaţia Universităţilor Europene. Fostul ministru al educaţiei, Ecaterina Andronescu, a precizat că nu ar trebui să existe divizare între învăţământul universitar de stat şi cel privat, ci unitate, care să acţioneze unitar în apă­rarea învăţământului superior şi auto- ­nomiei universitare. De asemenea, învăţământul privat are o specificitate care trebuie recunoscută prin lege.
Cele două asociaţii ale învăţământului privat din România, au prezentat, în cadrul conferinţei, puncte de vedere privind traiectul profesional al absolvenţilor, admiterea în anul universitar, creşterea calităţii învăţământului academic privat şi al cercetării ştiinţifice şi aportul pe care îl are învăţământul privat, în etapa actuală, prin susţinere proprie, care nu apelează la fondurile statului.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, pre­şedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, ne-a declarat că, „evoluţia absolvenţilor universităţilor private este urmărită cu mare atenţie la nivelul întregii ţări. În ultimii ani, promoţiile de absolvenţi – ALUMNI din învăţământul privat sunt de foarte bună calitate. Majoritatea absolvenţilor, în procent de peste 70%, sunt încadraţi în muncă atât în ţară, cât şi în străinătate. Cerin­ţele pentru străinătate sunt din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte învă­ţământul privat şi ne apropiem de o cerinţă majoră a specialiştilor, care absolvesc învăţământul privat, aceştia fiind soli­citaţi în locuri de muncă de mare res­ponsabilitate”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a precizat că, au fost discutate şi aspecte legate de îmbunătăţirea componenţei ARACIS şi a unor comisii din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, „în sensul participării unui număr mai mare de reprezentaţi ai învăţământului privat la nivelul acestor organisme pentru a-şi putea aduce contribuţia pe specificul activităţii învăţământului privat, care la ora actuală se apreciază că nu mai este o alternativă a învăţământului de stat, ci este un învăţământ care şi-a croit un drum nou, de perspectivă în învăţământul din România. De asemenea, Universităţile private participă la programe ale MEN cum este programul ERASMUS şi sunt preocupate de realizarea unor proiecte de mare importanţă în cadrul proiec­telor lansate de UE pentru a-şi aduce contribuţia la cercetarea ştiinţifică naţională şi europeană”.
Referitor la modalitatea de admitere în anul universitar 2013-2014, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, ne-a declarat: „Reprezentanţii Universităţilor private au subliniat caracterul obligatoriu de susţinere a examenului de admitere din acest an, dar şi respectarea cerinţelor Ministerului Educaţiei Naţionale privind masteratele, pregătirea doctorală şi post doctorală, care să corespundă legislaţiei actuale. Un accent deosebit s-a pus pe moderni­zarea Procesului Bologna, în etapa actuală şi intensificarea relaţiilor internaţionale ale Universităţilor private din România cu universităţile care au un învăţământ avansat din ţările Europei, astfel încât, învăţă­mântul privat să devină un învă­ţământ de avangardă. Trebuie să adaptăm învăţământul actual la metodologia modernă de pregătire a studenţilor în universităţi, aşa cum se face la nivelul unor universităţi cu bune performanţe, în sensul le­gării învăţământului de an­tre­pre­no­riat şi centrarea acestuia pe studenţi”.
„În cadrul dezbaterilor, s-a pus accent şi pe faptul că Universităţile private există în domeniul ­învă­­­ţă­mân- tului superior de peste 20 de ani, cu multe promoţii de absolvenţi, fără nici un sprijin din partea statului. Astfel, s-a subliniat, în mod repetat, contribuţia adusă de fondatorii învă­ţă- mântului privat în România – prof. univ. dr. Aurel Ardelean, prof. univ. dr. Momcilo Luburici şi alte personalităţi, care au reuşit să realizeze un învăţământ superior privat de calitate”, a precizat prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Un alt punct important pe ordinea de zi l-a constituit comasarea celor două asociaţii ale învăţământului privat din Ro­mânia într-una singură – Asocia­ţia Uni­versităţilor Private din România, care va avea doi copreşedinţi – prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi prof. univ. dr. Momcilo Luburici, preşedintele Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir”, iar preşedinte exe­cutiv, prof. univ. dr. Corina Dumitrescu. „Se apreciază că, în etapa actuală, evoluţia învăţământului privat trebuie să fie unitară. În acest sens, conducerile celor două asociaţii au hotărât, de comun acord, unificarea lor într-o singură asociaţie denumită Asociaţia Universităţilor Private din România. Există toate con­­diţiile ca această asociaţie, re­prezentativă a învăţământului pri­vat din România, să se constituie ca un factor de coor­donare a unor activităţi, atât pe linia învăţământului, a pro­cesului de predare-învă­ţare, cât şi a angajării în ob­ţine­rea de proiecte euro­pene pentru reali­zarea calităţii în domeniul cercetării ştiinţifice”, a declarat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției