KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAAvând în vedere perturbările determinate de imposibilitatea punerii în aplicare a unora dintre prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, perturbări ce sunt de natură să altereze procesul educaţional atât în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, cât şi în învăţământul preuniversitar – imposibilitatea asi­gurării personalului didactic calificat, s-a hotărât ca numărul de ore alocat disciplinelor de studiu să fie stabilit prin planurile-cadru de învăţământ şi aprobat prin ordin al ministrului Educaţiei. Aceste ore sunt alocate atât pentru predare şi evaluare, cât şi pentru învăţarea în clasă, asistată de cadrul didactic, a conţinuturilor predate.
Ponderea disciplinelor obligatorii, respectiv a celor opţionale se stabileşte prin planurile-cadru, astfel încât să fie respectate atât principiul asigurării egalităţii de şanse şi al echităţii, cât şi principiul relevanţei şi al descentralizării.
„Pentru fiecare disciplină şi domeniu de studiu, programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat disciplinei. În funcţie de carac- teristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei este folosit pentru învăţare remedială, pentru consolidarea cunoş­tinţelor sau pentru stimularea ele- vilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale de învăţare elaborate pentru fiecare elev“, susţin repre­zentanţii Inspectoratului Şcolar Jude­ţean Arad.
Formarea personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia de educator-puericultor din învăţământul preşcolar şi primar, pentru funcţiile de educatoare şi învăţător se realizează prin liceele pedagogice.
Până în anul 2018, în învăţământul preşcolar, postul de educator se normează pentru fiecare grupă de copii. În ceea ce priveşte unităţile cu program prelungit sau săptămânal, educatoarele se normează pe ture.
Totodată s-a stabilit că personalul didactic de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul de stat se pensionează la data împlinirii vârstei legale de pensionare.

Recomandările redacției