primarieÎn urma unui control desfăşurat la Primăria Arad, auditorii Curţii de Conturi au descoperit că bugetul local a fost prejudiciat cu peste 1,7 miliarde de lei vechi ca urmare a modului defectuos în care a fost gestionat un contract pentru un teren de pe ştrand. Terenul cu pricina era destinat desfăşurării de activităţi comerciale, contractul de locaţiune fiind preluat de Primărie de la Gospodărirea Comunală, în baza unei hotărâri a Consiliului Local Municipal. „Contractul de locaţiune […] aflat în derulare la data preluării acestuia de Primăria Municipiului Arad, a fost încheiat în data de 15.03.2002 de S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A cu S.C. Shadows Com S.R.L Arad […] având termen de valabilitate până la data de 31.12.2009”, se arată în raport. Problema este că în 2006, GCA a încheiat un act adiţional la contract, prin care o altă firmă a preluat spaţiul, celelalte clauze rămânând neschimbate însă. Astfel, auditorii de la Curtea de Conturi au descoperit că „în cazul acestui contract de locaţiune, care a fost  preluat de către Primăria Municipiului Arad, nu a fost întoc­mit actul adiţional prin care locator să devină Municipiul Arad şi implicit contravaloarea chiriei să devină venit al bugetului local,  nefiind respectate prevederile art.1 din H.C.L.M Arad nr.47 din 28.02.2008 […] care stipulează că: «Se aprobă prin act adiţional modificarea locatorului contractelor de închiriere aflate în derulare încheiate cu persoane fi­zice şi juridice care îşi desfăşoară activitatea în incinta Ştrandului Nep­tun, în sensul că acesta va fi Municipiul Arad, reprezentat legal prin primarul Municipiului Arad»”.
Reprezentanţii firmei au refuzat să semneze contractul
Cu toate că angajaţii Primăriei au întocmit un nou contract, reprezentanţii firmei care a preluat terenul au refuzat să-l semneze, comunicând autorităţilor locale că semnarea contractului de locaţiune este ,,inoportună şi lipsită de necesitate”. Echipa de control a des­coperit astfel că în condiţiile în care nu a fost încheiat un nou contract de locaţiune, nu au fost întreprinse nici demersurile în vederea obţinerii în instanţă a titlului executoriu pentru încasarea chiriei cuvenite bugetului local. „Contractul de locaţiune anterior menţionat prevede obligativitatea plăţii de către locatar […] a unei chirii anuale de 4.141 euro plus T.V.A, calculată la cursul B.N.R. din ziua efectuării plăţii, pentru neachitarea la termenele stabilite a contravalorii chiriei urmând a se percepe penalităţi de 1% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, inclusive data plăţii. Conform fişei de calcul pentru încasarea chiriei întocmită de Serviciul Contracte din cadrul Direcţiei Venituri […] contravaloarea chiriei neachitate în perioada de 01.03.2008 – 31.12.2009 a fost stabilită la valoarea de  31.157,08 lei, pentru neachitarea acesteia la termenele scadente din contract fiind calculate majorări de întârziere până la data de 31.03.2009, în sumă de 145.262,67 lei,  totalul su­- mei datorate […] fiind  de 176.419,75 lei. Consecinţa economico financiară a abaterii de la legalitate mai sus prezentate constă în diminuarea veniturilor bugetului local datorită faptului că nu au fost încasate toate veniturile din chirii”, se mai arată în raport.

Recomandările redacției