Primăria Mişca a fost controlată, anul trecut, de auditorii Camerei de Conturi Arad. Verificările au vizat conturile anuale ale execuţiei bugetare pe anul 2011, rezultatul acestora fiind dat publicităţii recent.
Cu toate că valoarea abaterilor constatate a fost relativ mică, 34.000 de lei, comparativ cu alte primării, trebuie spus că raportul camerei de conturi a scos la iveală nereguli pe bandă rulantă. Astfel, în ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, auditorii au stabilit că nu a fost înregistrat în contabilitate aportul unităţii administrativ-teritoriale la patrimoniul iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Crişul Alb” privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare. „Garanţiile de bună execuţie reţinute din sumele de plată aferen­te facturilor prezentate şi virate în contul special comunicat, nu se re­găsesc evidenţiate în contul specific în afara bilanţului – 8050 «Disponibil din garanţia constituită pentru buna execuţie». La nivelul entităţii, nu toate încasările provenite din creanţe bugetare şi din alte venituri, au fost depuse la Trezorerie ca venituri ale bugetului local, iar prejudiciul estimat nu a fost înregistrat în contabi­litate”, se arată în raport.
Organizarea, implementarea şi men­ţinerea sistemelor de management şi control intern a fost o altă activitate deficitară. Echipa de control susţine că în exerciţiul bugetar 2011, controlul intern nu a fost organizat şi exercitat în conformitate cu prevederile legii, „ne­fiind astfel asigurate condiţiile care să permită realizarea atribuţiilor uni­tăţii administrativ-teritoriale în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă”.
Organele fiscale nu şi-au făcut treaba
În ceea ce priveşte modul de stabilire, evidenţiere şi urmărire a încasării veniturilor bugetare s-a descoperit că, în cazul unui contribuabil – persoană juridică, care nu a efectuat reevaluarea clădirilor din proprietate în ultimii trei ani, ultima evaluare fiind făcută în 2007. Astfel, „impozitul pe clădiri a fost stabilit, în mod eronat, prin aplicarea cotei de impunere de 1,05 % şi nu a cotei majorate stabilite prin hotărârea Consiliului local, de 10 %”. Auditorii au mai descoperit că „organul fiscal din cadrul Primăriei, nu a verificat datele raportate de contribuabili prin Formularul 40 anexă la bilanţul contabil încheiat la 31 decembrie 2010 cu privire la activele imobilizate deţinute în proprietate.” Auditul a semnalat, de asemenea, un număr de zece contribuabili care în bilanţul contabil au raportat creşteri ale valorii activelor corporale deţinute, dar care nu au declarat aceste modificări prin declaraţii fiscale. Membrii echipei de control au mai descoperit că organele fiscale din cadrul Primăriei nu au urmărit în cazul tuturor persoanelor juridice, să fie depuse la dosarele fiscale documentele contabile care atestă va­loarea de intrare a clădirilor din patrimoniul acestora în vederea determinării corecte a masei impozabile, respectiv documentele din care să rezulte valoa­rea de inventar a clădirilor înregistrate în contabilitate. „Nu au fost apli­cate succesiv sau concomitent procedurile de executare silită, respectiv, somaţi, înfiinţarea de popriri, instituirea de sechestre şi valorificarea bunurilor supuse sechestrului, pentru atra­gerea la bugetul local a creanţelor sale restante. De asemenea, la ni­velul unităţii nu a fost organizată şi nu s-a efectuat activitatea de ins­pecţie fiscală, nefiind prezentat nici un act de control întocmit, care să ateste verificarea faptică şi documentară a bazelor de impunere, a legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de pla­tă, precum şi a accesoriilor aferente acestora”, se mai arată în raport.
Spor de dispozitiv pentru primar şi viceprimar
Calitatea gestiunii economico-financiare a lăsat, de asemenea, de dorit, în viziunea auditorilor de la Camera de Conturi. În raport se arată că operaţiunea de inventariere anuală a activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, nu a fost finalizată prin întocmirea unui proces verbal din care să reiasă rezultatele inventarierii, în vederea contabilizării şi valorificării acestora. „Persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, respectiv primarul şi viceprimarul comunei, au beneficiat, prin include­rea în indemnizaţia lunară, de un spor de dispozitiv în condiţiile în care, prevederile legale stipulează că aceste categorii de persoane be­ne­ficiază pe durata mandatului de o indemnizaţie lunară, ca unică formă de remunerare a activităţii lor. Acest spor de dispozitiv a fost acordat şi angajaţilor entităţii – funcţionari publici şi personal contractual, cu toate că acest spor nu se regăseşte printre drepturile salariale prevăzute de legislaţia în vigoare”, susţin autorii raportului. O altă neregulă depistată constă în faptul că, în cadrul unui obiectiv de investiţii au fost acceptate la plată şi decontate, situaţii de lucrări calculate de antreprenor cu o cotă de profit de 8 % în loc de cota de 5 % ofertată prin deviz.
În aceste condiţii, Camera de Conturi Arad a emis o decizie privind stabilirea întinderii prejudiciilor şi luarea măsurilor de recuperare a acestora, urmărirea şi încasarea creanţelor bugetare restante, precum şi de înlăturare a abaterilor constatate în activitatea financiar-conta­bilă şi fiscală. Trebuie spus că măsurile au avut în vedere şi recomandările echipei de audit.

Recomandările redacției