Plăţile suplimentare pentru agricultura ecologică, acordate de APIA pentru anul precedent se ridică la peste şapte milioane de euro.
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunţă fermierii că pentru anul 2012, plafonul total maxim alocat pentru plățile anuale suplimentare este de 5.727.000 de euro pentru producția vegetală și de 1.323.000 de euro pentru creșterea animalelor.
Cuantumul plății anuale suplimen­tare pe exploatație se calculează de către APIA Arad, după finalizarea tuturor verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eligibile, luând în calcul plata anuală suplimentară maximă pe exploatație pentru fiecare categorie de dimensiune a exploatației. În cazul în care plafonul solicitat depășește plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară ma­ximă pe exploatație se diminuează procentual cu aceeaşi va­loare, pentru toate categoriile de di­mensiune a exploatației ale sectorului respectiv. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific și a cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România poate atrage, după caz, redu­cerea şi chiar excluderea de la plată, precum şi pena­lităţi şi sancţiuni multi­anuale. De ase­menea, APIA informează potenţialii beneficiari că cererile de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea ca­lităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2013, sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), se depun în perioada 1 septembrie – 15 octombrie 2013. Ajutorul se acordă pentru exploa­taţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conversie. Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile indivi­duale sau familiale, precum şi persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ mai multe condiţii. Este vorba de înregistrarea în sistemul de agricultură ecolo­gică şi exis­tenţa unei verificări pentru statutul exploataţiei în conversie. Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păşuni permanente şi nu deţin animale crescute în sistem ecologic, trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păşune.

Recomandările redacției