Fiscul va putea solicita controale la domiciliul persoanelor fizice verificate fiscal, dar acestea pot să refuze accesul funcţionarilor şi experţilor desemnaţi, caz în care accesul va fi permis doar cu aprobarea prealabilă a unei instanţe judecătoreşti, potrivit unui proiect al MFP.

„Indiferent de locul unde se desfăşoară verificarea fiscală, aveţi obligaţia de a permite funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal să efectueze o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune, intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal. Aveţi dreptul de a refuza intrarea în domiciliu sau în reşedinţă, caz în care intrarea în domiciliul sau în reşedinţa dumneavoastră se face cu autorizarea instanţei judecătoreşti competente”, se arată într-un proiect de ordin al ministrului Finanţelor Publice, Daniel Chiţoiu.

Prin proiectul de ordin MFP intenţionează să statuteze Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale cu privire la impozitul pe venit, verificare prevăzută la art. 1091 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Printre drepturile menţionate în proiect se regăseşte dreptul de a refuza furnizarea de informaţii, care presupune în primul rând că soţul/soţia şi rudele până la gradul al 3-lea inclusiv, pot refuza furnizarea de informaţii, efectuarea de expertize, precum şi prezentarea unor înscrisuri.

„Pot refuza să furnizeze informaţii cu privire la datele de care au luat cunoştinţă în exercitarea activităţii lor preoţii, avocaţii, notarii publici, consultanţii fiscali, executorii judecătoreşti, auditorii, experţii contabili, medicii şi psihoterapeuţii, cu excepţia informaţiilor cu privire la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legea fiscală în sarcina lor, precum şi a informaţiilor necesare clarificării şi stabilirii situaţiei fiscale reale a contribuabililor/plătitorilor cu care a avut sau are raporturi juridice. Persoanele sus-menţionate, cu excepţia preoţilor, pot totuşi furniza informaţii, dar numai cu acordul dumneavoastră”, se mai arată în proiect.

De asemenea, persoana vizată va avea dreptul de a fi verificată numai pentru impozitele şi taxele aflate în cadrul termenului de prescripţie, iar verificare se va realiza o singură dată pentru impozitul pe venit şi pentru fiecare perioadă impozabilă.

„Prin excepţie, conducătorul organului fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacă, de la data încheierii verificării fiscale şi până la data împlinirii termenului de prescripţie, apar date suplimentare necunoscute organelor fiscale la data efectuării verificărilor sau erori de calcul care influenţează rezultatele acestora”, se mai spune în proiect.

Cei verificiaţi au dreptul să solicite legitimarea organelor de verificare fiscală şi să ceară ordinul de serviciu semnat de conducătorul activităţii de verificare fiscală, precum şi dreptul de a fi protejat pe linia secretului fisca.

Persoanele verificate au obligaţia de prezentare la locul, data şi ora precizată în avizul de verificare.

Acţiunea de verificare fiscală se desfăşoară, de regulă, la sediul organului fiscal, iar persoana vizată va fi înştiinţată despre data, locul şi persoana de contact la care urmează să se prezinte.

Persoanele verificate sun obligate să furnizeze informaţii, fie direct, fie prin intermediul unei alte persoane împuternicită.

„În vederea stabilirii stării de fapt fiscale, aveţi obligaţia să puneţi la dispoziţia organului fiscal registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri relevante pentru clarificarea stării de fapt fiscale”, se mai spune în document.

Prin noile prevederi din codul de procedură fiscală s-a instituit posibilitatea efectuării unei verificări fiscale a modului în care persoanele fizice declară şi plătesc impozitul asupra veniturilor realizate, astfel cum este reglementat de Codul Fiscal.

În vederea stabilirii bazei impozabile ajustate se utilizează metodele indirecte, procedura de aplicare a acestora fiind reglementată prin HG 248/2011.

Mediafaxanaf

Recomandările redacției