Raportul Camerei de Conturi Arad cu privire la controlul efectuat la Primăria Curtici, scoate la iveală haosul care a domnit în instituţie, în cursul anului 2011. Verificările, efectuate, între 27 februarie şi 23 aprilie anul trecut, arată că prejudiciile aduse bugetului de angajaţii care nu şi-au făcut treaba au fost însemnate.
Astfel, în ceea ce priveşte veniturile suplimentare care ar fi putut fi atrase, auditorii Camerei de Conturi vorbesc despre 23.000 de lei, nivelul prejudiciilor a fost estimat la 217.000 de lei, iar cel al abaterilor financiar contabile la 774.000 de lei, ceea ce face ca totalul sumelor în cazul cărora au fost descoperite nereguli să se redice la 1.014.000 lei. În ceea ce priveşte elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget pe anul 2011, precum şi autorizarea, legalitatea şi necesitatea modificărilor aduse bugetului aprobat se arată că a fost fundamentat nerealist ca urmare a neinventarierii şi evaluării incorecte a materiei impozabile şi a bazei de impozitare în funcţie de care se stabilesc impozitele şi taxele cuvenite bugetului local.
„În contabilitatea instituţiei, activele fixe corporale de natura terenurilor şi amenajărilor la terenuri nu sunt reflectate separat în conturile 2111 «Terenuri» şi 2112 «Amenajări la terenuri», iar evidenţa analitică a acestora nu este condusă pe fiecare obiect de evidenţă. Nu au fost evaluate şi înregistrate în contabilitate toate terenurile şi amenajările de teren aflate în domeniul public şi privat al unităţii administrativ – teritoriale”, susţin semnatarii raportului.
Auditorii au mai descoperit că  terenurile, amenajările la terenuri şi construcţiilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale nu au fost evidenţiate distinct de cele care alcătuiesc dome­­- niul privat al oraşului. „În contabilitatea instituţiei s-au reţinut erori de înregistrare a unor studii de fezabilitate în contul 203 «Cheltuieli de dezvoltare» şi nu în contul 231 «Active fixe corporale în curs de execuţie», precum şi ne­concordanţe între soldul contu­rilor de imobilizări corporale de natura terenurilor şi construcţiilor şi soldul conturilor corespondente de «fonduri», respectiv 103 «Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale» şi 104 «Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale». Amortizarea activelor fixe corporale aparţinând domeniului privat al comunei, a fost calculată şi înregis- trată în contabilitate trimestrial şi nu lunar […] În contul de ordine şi evidenţă 8067  «Angajamente legale» nu au fost reflectate lucrările rămase neexecutate la 31 decembrie 2011 şi nici angajamentele legale de plătit”, se mai spune în raport.
Control intern deficitar
O altă neregulă descoperită de Camera de Conturi este cea cu privire la controlul intern/managerial, care nu a fost organizat şi exercitat în conformitate cu prevederile le­gale, „nefiind astfel asigurate condiţiile care să permită realizarea atribuţiilor unităţii administrativ-teritoriale în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă”.
Mai mult, nu a fost actualizat cadrul operațiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu, iar obiectivele verificării nu au fost detaliate prin liste de verificare pentru fiecare operaţiune.
Echipa de control a mai desco­perit că nu au fost desemnaţi angajaţii Primăriei care să certifice în privința legalităţii, realităţii şi exactităţii operaţiunilor cuprinse în documentele supuse controlului financiar preventiv propriu, în locul celor care le-a încetat contractul de muncă sau li s-a schimbat funcţia. Astfel, cel care a dat certificarea cu sintagma „Bun de plată” a fost ordonatorul de credite.
„Nu a fost organizată activitatea de audit intern, nefiind ast-fel asigurat cadrul legal care să permită o îmbunătăţire a acti­vităţilor unităţii administrativ-teritoriale şi să o sprijine în înde­- plinirea obiectivelor acesteia. În cazul a şase contribuabili, care au finalizat construcţii sau lucrări de extindere, în baza unor auto­rizaţii de construire emise de Primărie, a căror termene de valabilitate a expirat, organele fiscale nu au procedat la stabilirea impozitului pe clădiri datorat de aceştia. În anul 2011, organele fiscale din cadrul Primăriei Oraşului Curtici nu au verificat pe baza datelor existente la Serviciul de urbanism şi amenajarea teritoriului şi nu au solicitat informaţii de la un agent economic, referitoare la utilizarea supra­feţei de teren de 6.055 metri pătraţi, aflată în intravilanul localităţii, în vederea stabilirii taxei pe teren”, se mai spune în raport.
Darnici cu banii Primăriei
Echipa de control a mai descoperit că nu s-a stabilit taxele şi impozitele pe teren datorate de persoane fizice cărora le-au fost atribuite în perioada 2006 – 2007 diverse suprafeţe pentru construirea de locuinţe sau care au achiziţionat terenuri pentru a-şi face case. De asemenea, nu au fost aplicate toate procedurile de executare silită, înfiinţarea de popriri, instituirea de sechestre şi valorificarea bunurilor supuse sechestrului, Primăria limi­tându-se la emiterea de somaţii şi înfiinţarea unui număr redus de popriri, pentru a recupera creanțele restante. „S-a mai reţinut faptul că din cei 188 contribuabili înregistraţi la nivelul entităţii, în ultimii trei ani au fost cuprinși în activitatea de inspecție fiscală un număr de 37 contribuabili, ceea ce reprezintă o pondere redusă de 20 %, din rapoartele întocmite la aceştia nerezultând faptul că organele de inspecție au examinat starea de fapt a bunurilor impozabile, ci doar situaţia conta­- bilă a contribuabililor. Acțiunea de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pe anul 2011, nu s-a efectuat cu respectarea în totalitate a prevederilor legale, în sensul că au fost omise de la inventariere unele elemente de natura datoriilor şi capitalurilor proprii, iar procesul verbal întocmit cu ocazia finalizării acţiunii nu a fost supus aprobării ordonatorului de credite”, susţin cei de la Camera de Conturi.
Auditorii au mai descoperit că în cadrul unui obiectiv de investiţii, au fost achitate în mod nejustificat unele situaţii de lucrări conţinând cote eronate de contribuţii, respectiv contribuţie la bugetul de asigurări de sănătate calculată de antreprenor cu cota de 6,05 %, în loc de cota legală de 5,2 %, iar pe de altă parte anumite articole de deviz au fost decontate în mod dublu. „La acelaşi obiectiv de investiţii, au fost decontate şi cheltuieli privind obiectele de tâmplărie (uşi, ferestre şi vitrine) din lemn şi lemn stratificat, dar în fapt, constructorul a montat tâmplărie din aluminiu şi P.V.C. la preţuri mai mici decât cele din lemn şi lemn stratificat”, se mai spune în raport.
Camera de Conturi a fost, în aceste condiţii, nevoită să dispună luarea unor măsuri pentru înlăturarea neregulilor şi recuperarea prejudiciilor. Astfel, a fost emisă o decizie pentru stabilirea întinderii prejudiciilor, recuperarea acestora urmărirea şi încasarea creanţelor bugetare restante, precum şi de înlăturare a abaterilor constatate în activitatea financiar-contabilă şi fiscală, măsuri care au avut în vedere şi recomandările echipei de audit.

Recomandările redacției