Primăria Municipiului Arad anunță că în perioada 29 august – 9 septembrie, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 52/ 04.03.2016, se primesc cereri pentru locuințe sociale. Pentru a fi eligibili, solici­tanții trebuie să fie cetățeni români cu domiciliul stabil în muncipiul Arad, să nu dețină, să nu fi deţinut sau să nu fi înstrăinat în România, după 1 ianuarie 1990, o locuinţă proprietate personală, teren construibil sau casă de vacanţă (idem soţul/ soţia sau copii cu care locuiesc şi se gospodăresc împreună), iar veniturile să nu depășească câștigul salarial net lunar pe economie. Criteriile de eligibilitate și de punctaj sunt prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr.52/04.03.2016. Cererile se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Arad, însoțite de documente justificative privind situația solicitanților. Lista documentelor justificative poate fi consultată pe siteul Primăriei Municipiului Arad sau la Serviciul Relații cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Evaluarea dosarelor va dura 15 zile lucrătoare, calculate de la ultima zi de depunere a dosarelor.
După întocmirea listelor de priorități în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de solicitanți,  acestea se vor afișa la sediul Primăriei Municipiului Arad, la o dată care se va aduce la cunoștință publică prin afișare și mass-media. După publicarea listelor de priorități, va exista o perioadă de cinci zile lucrătoare pentru depunerea eventualelor contestații. Contestațiile se vor rezolva în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării. Listele finale, după soluționarea contestațiilor, se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad. Atribuirea locuințelor se va face în limita disponibilului, în ordinea descrescătoare a punctajului, de către Comisia de analizare a dosarelor de repartizare a locuințelor sociale. Locuința atribuită nu poate fi refuzată decât în condițiile în care se renunță și la dreptul locativ astfel câștigat.
Persoanele/familiile evacuate din imo­bilele retrocedate foștilor proprietari, aflate pe lista de priorități întocmită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.117/2007 privind stabilirea criteriilor pentru ordinea de prioritate a repartizării locuinţelor din fondul locativ de stat familiilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de O.U.G. nr. 40/1999, vor avea prioritate la obținerea unei locuințe.
Documentele care vor însoți cererile de locuințe sociale: copii acte de identitate pentru toți membri familiei (BI/CI, certificat naștere minori); copii acte de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie/sentință de divorț, după caz); copii acte de studii (doar pentru solicitant); decla­rație notarială privind încadrarea în condi­țiile legale, respectiv cu privire la faptul că: nu au deținut, nu dețin și nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, o supra­față de teren construibil proprie­tate personală, o casă de vacanță proprie­tate personală, pe teritoriul României după 01.01.1990; nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe; nu dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, nerevendicată în baza legilor speciale. Declarația va fi dată dată atât de solicitant cât și de toți membrii familiei de grad I care locuiesc și gospodăresc împreună, pentru copiii minori declarația va fi dată de către reprezentantul legal al minorului.
Documentele justificative privind situația locativă actuală, care vor fi, după caz: pentru solicitanți care locuiesc în chirie: contractul de închiriere pentru locuința actuală; pentru solicitanți care sunt tolerați într-un imobil: adeverință de la Asociația de proprietari/locatari, din care să rezulte suprafața utilă a imobilului precum și numărul persoanelor care au figurat la calcularea cheltuielilor comune pentru întreg anul anterior depunerii cererii, defalcat lunar și copii după B.I./C.I. ale tuturor locatarilor apartamentului respectiv. În cazul în care nu există Asociație de proprietari/locatari, se solicită declarație notarială din partea titularului locuinței, în care să fie specificată suprafața utilă a locuinței, numărul de persoane care locuiesc la adresa respectivă, numele acestora și copiile după B.C./C.I./certificat de naș­tere (după caz), ale tuturor persoanelor care ocupă locuința respectivă.
Documentele justificative privind veniturile și vechimea în muncă, după caz: adeverințe cu venit NET lunar, inclusiv cu venitul net permanent pe ultimele 12 luni, defalcat pe luni sau cupon de pensie sau declarație că nu beneficiază de nici un venit – ambii soți și membrii familiei de grad I; acte eliberate de către autoritățile statului care să dovedească venitul reali­zat în ultimele 12 luni ca urmare a desfășurării unei activități legal constituite (convenții civile, PFA, drepturi de autor, dividente, participații sau altele); orice document care atestă vechimea în muncă, cum ar fi copie a cărții de muncă, adeve­rință eliberată de angajator, extras REVISAL eliberat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad/angajator, adeverință eli­be­­rată de Casa Națională de Pensii Publice etc. (se depune doar pentru solicitant); copie a Deciziei de pensionare pe caz de boală sau incapacitate permanentă de muncă sau anticipat.
Alte documente, după caz: certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap; adeverință privind faptul că solicitantul a beneficiat de un serviciu de tip rezidențial (provine din instituții de ocrotire socială și a împlinit 18 ani); copii documente care atestă calitatea de veteran/văduvă de război, urmași ai eroilor-martiri, răniți și luptători în Revoluția din Decembrie 1989 (beneficiar prevederilor Legii 341/2004), persoane persecutate pe motive de dictatură instaurată din 06.03.1945, persoane deportate în străinătate și prizonieri (conf. Decret-Lege 118/1990); dovada vechimii solicitărilor anterioare de locuință socială la Primăria Municipiului Arad (orice document care atestă înregistrarea la Primăria Municipiului Arad a solicitării unei locuințe so­ciale);orice document care solicitantul îl apreciază ca fiind dovadă în obținerea punctajului pentru cazuri de forță majoră, situații neprevăzute sau de excelență.
Alexandra Drăguşanu

Recomandările redacției