ANUNTUL PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2013 luna 07 ziua 29

LICITATIA I-a

            In temeiul art.162 alin.(1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 14 luna AUGUST orele 1100 anul 2013 in localitatea LIPOVA, str. N.Balcescu, nr. 5, se vor vinde prin1 LICITATIE urmatoarele bunuri imobile, proprietate a debitorului2 S.C. “ AGROMEC RADNA “S.A. LIPOVA cu domiciliul fiscal in localitatea LIPOVA str.   RADNA  nr. F.N. bl.   –   sc.   –   etaj   –   ap.   –  , cod de identificare fiscala3 RO 8178930 :

a) – cladire in suprafata de 134,62 mp ( fara teren ) compusa din  hala reparatii. birou si doua magazii , si construita din metal,beton,caramida,lemn situata in localitatea Lipova str.  Radna  nr. F.N., pret de evaluare/de pornire al licitatiei  40.187 lei   (exclusiv TVA*).

b) – teren4    –    in suprafa]a de   –   situat in localitatea  –  str.    –   nr.   –  pret de evaluare/de pornire al licitatiei    –   lei   (exclusiv TVA* )

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor imobile este……/ neimpozabil in conformitate cu prevederile art.128 alin.(3) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.44/2004, cu modificarile ulterioare.

Bunurile imobile mai sus men]ionate sunt grevate de urmatoarele :

 

             Creditori 5)

  Nu sunt 

           Sarcini 6)

   Nu sunt   

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

–––––––––––––––––––-

1)     Se va indica metoda de vanzare;

2)     Se va preciza  numele si prenumele sau denumirea debitorului;

3)     Se va mentiona: codul numeric personal, numarul de identificare fiscala,  codul de inregistrare fiscala sau codul unic de inregistrare, dupa caz;

4)     Se va men]iona felul terenului;

5)     Se vor men]iona numele si prenumele sau denumirea, precum si domiciliul sau sediul creditorilor urmaritori.

6)     Se vor arata drepturile reale si privilegiile existente asupra bunurilor imobile si orice alte sarcini inscrise la Biroul de carte funciara, precum si titularii si domiciliul sau sediul acestora

 

MFP-ANAF cod 14.13.15.99/a

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa prezinte, pana la termenul de vanzare  sau, in cazul vanzarii prin licitatie, pana in ziua precedenta termenului de vanzare: oferte de cumparare; in cazul vanzarii la licitatie, dovada platii taxei de participare, reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; dovada emisa de creditorii fiscali ca nu au obligatii fiscale restante, urmand sa se prezinte la data stabilita pentru vanzare si la locul fixat in acest scop.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art.169-170 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit.d) din Ordonan]a Guvernului nr.92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul   0257/562597  

Data afisarii:  29.07.2013  

NOTA: Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad se găsesc şi la adresa www.finantearad.ro, rubrica Licitaţii.

 

Recomandările redacției