ANUNT PRIVIND VINZAREA

PENTRU  BUNURI  IMOBILE

Anul 2013, luna august,  ziua 13

LICITATIA  a – III – a

In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 13, luna august, anul 2013, ora 15, in mun. Arad, bul. Revolutiei, nr. 77, cam. 28, jud. Arad, se va vinde prin licitatie publica urmatoarele  bunuri imobile, proprietate a debitorului BRONT IONEL LUCIAN, CNP – 1751114354794, cu domiciliul in mun. Timisoara, str. Tazlau, nr. 26, jud. Timis.

 

Nr. Crt.

Denumire bun

Valoare – LEI –  scutit TVA

1

Unitate individuala situate in loc. Arad, str. Onisifor Ghibu, nr.8/A, etaj P, apt. 3, jud. Arad, in suprafata construita de 71 mp si suprafata utila de 53mp, compusa din terasa, camera, bucatarie, baie, hol, cota parte de teren afferent in suprafata de29,898 mp proprietate personala, cu parti commune in suprafata de 18,288 mp : pod, casa scarii, camera tehnica, alte spatii commune. 71377

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare.

**) pentru bunurile imobile se aplica TVA in conditiile art. 140 alin. (2) lit f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, sunt scutite de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile.                            

Creditori:                                                                        Sarcini:

Statul Roman reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice             Drept de ipoteca

Banca Comerciala Romana                                               Privilegiu imobiliar

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

 

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO97TREZ0215067XXX012196) din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie autentica pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726.

Recomandările redacției