ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI  MOBILE

Anul 2013  luna August ziua 20

LICITAŢIA  a II – a

 

În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20 luna August anul 2013, ora 11:00, în localitatea Pancota,str.Avram Iancu nr.1, se va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile, proprietate a următorilor debitori, după cum urmează:

1. Ora 11.00S.C. CEPACOM SRL., cu domiciliul fiscal în localitatea Drauţ, str. nr. 548, cod de identificare fiscală 13966912.

nr.crt

Denumire bun

Valoare, RON
1 Autoturism marca  Renault F 9- K7 1.643 lei

 2. Ora 13.00 SC BIOFRUCT  cu domiciliul fiscal în localitatea Seleuş, str. nr. 28, cod de identificare fiscală 18835489.

nr.crt

Denumire  bun

Valoare, RON

1 Autoturism Ford New Tranzit Van 350LWB 2,4 TDCI – AR 79 BIO 9.855 lei
2 Instalaţie de irigat prin picurare 21.353 lei
3 Echipament de stropit 11.498 lei
4 Freză  cu palpator   2.303 lei

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, reprezentand 10% din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Bunurile mobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/466 686.

Recomandările redacției