ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI  MOBILE

Anul 2013  luna Iulie  ziua 17

LICITAŢIA  a I- a

În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 17 iulie  anul 2013, în localitatea Pâncota, str. Avram Iancu nr. 1, se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri  mobile,  proprietate a următorilor debitori, după cum urmează:

 

1. Ora 10,00- S.C. PERAS RUBEN FRUCT SRL., cu domiciliul fiscal în localitatea PANCOTA,Str,A Iancu, nr. 13, jud Arad cod de identificare fiscală 18704092.

 nr.crt

Denumire bun

Valoare, RON

    1 Remorca agricola

13.300 lei

2

 

Tractor agricol Antonio Carraro

118.900 lei

    3 Freza cu palpator

26.000 lei

    4 Echipament de stropit

26.500 lei

    5 Incarcator frontal

20.000 lei

    6 Sistem irigatii

97.000 lei

    7 Auto Ford New Tranzit,Van 350 LWB 2,4 TDCI 140 HP

91.000 lei

2. Ora 11,00- SC PESCO MG FRUCT SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Pâncota, str. Horea, nr. 72. cod de identificare fiscală 18607634.

 

nr.crt

Denumire bun

Valoare, RON

    1 Remorca agricola

9.640 lei

    2 Tractor agricol Antonio Carraro

107.144 lei

    3 Freza cu palpator

24.652 lei

    4 Echipament de stropit

23.432 lei

 

Menţionăm faptul că valoarea bunurilor nu conţine TVA.

 

*) Cota de taxă pe valoarea adaugată pentru bunurile mobile este 24 % neimpozabil in conformitate cu prevederile art. 128, alin  . 3 , lit b, din Legea  nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile ulterioare si pct. 6, alin 6 din normele metodologice de aplicare a titlului VI din codul fiscal, aprobata prin HG. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, reprezentând 10% din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Bunurile mobile mai sus menţionate nu sunt grevate de sarcini.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru din Pâncota, str. Avram Iancu, nr. 1 sau la telefon numărul 0257/466 686.

Recomandările redacției