ANUNT PRIVIND VANZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2013, luna Iulie,  ziua 31, ora 15

LICITATIA a II-a

                In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 31, luna Iulie, anul 2013 , ora 15, in localitatea Arad ,    B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitatie publica următorul bun imobil , proprietate  a debitorului Petrut Adrian-Florin, cu domiciliul fiscal in loc..Arad str. Mucius Scaevola nr. 22, ap. 3, jud. Arad:

– cladire in suprafata de 100,02 mp compusa din balcon, dormitor, baie,bucatarie, 2 camere, boxa depozitare, cota parte de teren aferent in suprafata de 32/202 mp situata in localitatea Arad, str . Mucius Scaevola nr. 22, ap. 3, jud. Arad: CF 307024-C1-U3 Arad, nr. cad.10788-C1-U3, pretul de pornire al licitatiei fiind de 148.174. lei (scutit fara drept de deducere conform art. 141 alin 2 lit. f din Legea 571/2003).

Bunul imobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele sarcini;

Creditori:                                                           Sarcini:

BRD Groupe Societe Generale S.A.                              Ipoteca  rang I

ANAF – DGFP  ARAD – AFP mun. ARAD                    Drept de ipoteca

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO97TREZ0215067xxx012196 – beneficiar DGFP ARAD, CUI 3519704) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

Recomandările redacției