glsa

 

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77
Arad, Jud. Arad
Tel:  0257 202 746;
0257 202 726
Fax:  0257 202 811
e-mail: Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro
Nr. operator de date cu caracter personal: 20564
Dosar de executare nr. 12261
Nr.  21314/06.11.2013

ANUNŢ  PRIVIND VÂNZAREA LA LICITAŢIE PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2013  luna 11   ziua 29 ora 13
licitaţia  a – 1- a

In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscală, republicat, cu modificările si completările ulterioare,se face cunoscut că in ziua de 29 luna 11, anul 2013 , ora 13, in localitatea Arad, b-dul Revolutiei,  nr. 77, et. 1, cam. 28 , jud Arad , se va vinde prin licitatie publică urmatoarul  bun imobil, proprietate  a debitorului  Barbuti Jimmy Remus, cu domiciliu in loc. Arad, str. Episcopiei, nr. 7, bl.  ap. 2/a,  parter,  jud. Arad.

Nr. Crt.    Denumire bun                                                                                                                                                Valoare RON
(fără TVA)
1    Apartament înscris în CF 304622-C1-U9, localitatea Arad, în suprafaţă de 85 mp, compus din             133.804
1 camera, baie, bucătărie, antreu, camara alimente, cota teren 28/976-proprietate personala

– cota de taxă pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile şi imobile este 24% in conformitate cu prevederile art. 140 alin.(1), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare – scutit fără drept de deducere  cf. Art. 141, alin. 2, lit. F, din legea 571/2003, privind Codul Fiscal.
Creditori:                                                                       Sarcini:
Alpha Bank Romania S.A. Ag. Piata UTA Arad                        ipotecă rang 1
A.J.F.P.Arad                                                                              ipotecă rang 2
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vânzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat in acest scop si pană la acest termen să prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depună in cazul vanzării la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% (cont deschis la Trezoreria Arad RO97TREZ0215067XXX012196) din pretul de pornire al licitatiei, precum si sa prezinte dovada emisă de organele fiscale( inclusiv primărie) că nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate română, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaraţie autentică pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatorească competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara, se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica „Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
Data afisarii: 08.11.2013
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției