Bld. Revoluţiei nr. 79
310130, Arad
Tel : 0257 202739
Fax : 0257 202811
e-mail: Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro
DOSAR DE EXECUTARE NR. 511/2013
Nr. 18172/24.10.2013

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2013 luna NOIEMBRIE ziua 14
LICITAŢIA I

In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 14, luna Noiembrie, anul 2013, ora 15:00, in loca­litatea Arad, str.B-dul Revolutiei, nr.77, et.2, cam.35,  jud. Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile mentionate mai jos, proprietatea  SC AGAT SRL , cu domiciliul fiscal in localitatea Arad, str. Tudor Vladimirescu, nr.31-33, bl.44, sc.C, ap. 1, judet Arad, cod de identificare fiscala 1689737:

Nr. Crt.    Denumire bun                                                         Nr. Buc.        Valoare lei/buc exclusiv TVA*
1.    Incarcator frontal HANOMAG, tip 44D,                                1                          45.210
serie 377624533, functional, 17531 ore de
functionare, parbriz fata crapat, cupa de 2mc
2.    Draglina NOBAS pe aer, cupa 1 mc, functionala                  1                          49.680
3.    Incarcator frontal HANOMAG, tip 60E,                                1                          68.040
serie 376120358, functional, 19903 ore de
functionare, parbriz fata crapat, cupa de 3mc

*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%,  in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile mobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini:
Creditori:                                                           Sarcini:
A.F.P. Arad                                                         Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO97TREZ0215067XXX012196, Be­neficiar DGFP Arad, CUI 3519704), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate română, copie de pe certificatul unic de inre­gistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba română; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC AGAT SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala  a Finantelor Publice Timisoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica „Valorificari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202739.
Data afisarii: 31.10.2013.

Sef Administratie,                                           Executor fiscal,
Marius Florin Draganescu                            Cristian Ioanovici

Recomandările redacției