Dosar de executare nr. 1216

Nr.17838/23.10.2013

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2013 luna Noiembrie ziua 11

LICITAŢIA a IV – a

 

 În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 11 luna Noiembrie anul 2013, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil, proprietate a debitorului SC INCRO SA, cod de identificare fiscală RO 3030367, cu sediul în loc. Arad, str. Ana Ipatescu, nr. 12:

 

Nr. crt.

Denumire bun

Preţul de pornire al licitaţiei

– lei –

  (exclusiv TVA*)

Cota TVA

24%

neimpozabil

1

Teren intravilan cu casa, situate in localitatea Arad, str. Ana Ipatescu, nr. 12, jud. Arad; suprafata teren 1674 mp, detinut in baza CF nr. 304044 Arad (provenita din conversia pe hartie a CF nr. 4403 Aradul Nou), nr. Top 1259 – 1261/a – Aradul Nou

488.702

Neimpozabil

 

            *) cota de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului este 24% neimpozabil, în conformitate cu prevederile prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi ale art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

Bunul mai sus menţionat este grevat de următoarele sarcini:

Creditori:                                                                  Sarcini:

Banca  Intesa Sanpaolo Romania SA                           Drept de ipoteca rang I

A.J.F.P. Arad                                                  Drept de ipotecă rang II

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunului sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO97TREZ0215067XXX012196, Beneficiar DGFP Arad, CUI 3519704) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC INCRO SA.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Directia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202731.

Data afişării: 30.10.2013

 

 

 

ŞEF ADMINISTRAŢIE,

Marius Florin Drăgănescu

 

 

 

 

EXECUTOR FISCAL,

Ioana Rus

Recomandările redacției