Bld. Revoluţiei nr. 79
310130, Arad
Tel : +0257 202700
Fax :+0257 280855
e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

Nr. 20518 din 01.11.2013
Dosar de executare nr. 10131 /2013

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI  IMOBILE
Anul 2013  noiembrie ziua 18
LICITAŢIA  IV-A

În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi actualizată, se face cunoscut că în ziua de 18, luna noiembrie, anul 2013, ora 15:00, în Arad, str. B-dul Revolutiei, nr. 77, jud. Arad, se va vinde prin licitaţie publică, bunurile imobile menţionate mai jos, proprietate a debitorului SC CHARLY CONSTR SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Arad, str. Livezilor, nr. 24, jud. Arad, cod de identificare fiscală 16135209:

Nr. crt.    Denumirea bunului imobil, descriere sumară:                 Buc.     Preţul de pornire a licitaţiei,    Cota TVA*
(se vor indica drepturile reale şi privilegiile care                                                    exclusiv TVA
grevează bunurile, dacă este cazul)                                                                               – lei –

1    Cota de 4/5 din teren intravilan în suprafaţa de 4.615 mp
cu moara în suprafaţa de 108 mp situat în localitatea
Târnova, FN, judeţ Arad, conform extras CF nr. 300843-C1,
nr.top 300843.                                                                                           1                      27.694                               24%

Creditori,                                                                       Sarcini,
D.G.R.F.P. TIMISOARA/A.J.F.P. ARAD                                     Drept de ipoteca

*) in conformitate cu prevederile art 141 alin (2) lit f) este scutita de la plata TVA “livrarea de catre orice persoana a unei constructii, a unei parti a acesteia si a terenului pe care este construita, precum si a oricarui alt teren. Prin exceptie, scutirea nu se aplica pentru livrarea unei constructii noi, a unei parti a acesteia sau a unui teren construibil”. Cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%  in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin.(5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Municipiului Arad RO97TREZ0215067XXX012196), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului SC CHARLY CONSTR SRL, respectandu-se astfel prevederile art. 162 alin. (7^2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara/Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Valorificari si anunturi”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202731.
Data afisarii: 07.11.2013
Sef Administratie,
Marius Florin Drăgănescu
Executor fiscal,
Oltman Ştefan

Recomandările redacției