ANUNT PRIVIND VINZAREA

              PENTRU BUNURI IMOBILE

          Anul 2013, luna octombrie, ziua 22

           LICITATIA  a III -a

            In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 22 luna octombrie anul 2013 ora 14.00, la sediul Serviciului Fiscal Orasenesc Sebis, piata Tineretului, nr.1, oras Sebis, jud Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile imobile specificate mai jos, proprietatea debitorului S.C. ECA 2000 S.R.L. cu domiciliul fiscal in localitatea Virfurile, comuna Virfurile, str. Garii nr.107, jud Arad cod de identificare fiscala 13858163.

Nr. Crt.

Denumire bun

Nr. Buc.

Valoare lei/buc exclusiv TVA*

Cladire administrativa – din localitatea Virfurile, str. Garii, nr.107 compusa din D+P+2E din caramida an 1950

1

149487 lei

Atelier intretinere – constructie an 1950 tip CFR

1

57000 lei

Atelier mecanic –  din caramida + costructie piatra

1

27059 lei

Depozit exploziv “Cladire 1” – constructie din piatra an 1980

1

4880 lei

Depozit exploziv “Cladire 2” – constructie din piatra an 1980

1

9981 lei

 Centrala termica – pentru cladirea administrativa an 1980

1

5101 lei

TOTAL

253508 lei

*)cota de TVA pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este de 24% in conformitate cu prevederile art.128 alin(3) lit.b) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct.6 alin (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificarile ulterioare.

Bunurile imobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini :

Creditori :A.F.P. Sebis             Sarcini : Drept de gaj

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferta de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Oras Sebis RO49TREZ0285067XXXXXXX), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente : oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine copie de pe pasaport; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu au obligatii restante fata de acestea; declaratia pe propria raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului S.C. ECA 2000 S.R.L., asa cum prevede art.162, alin.7^2 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice a Judetului Arad se gasesc si la adresa www.finantearad.ro , rubrica « licitatii ».

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la la telefon 0257/311016 –Executare silita persoane juridice.

Data afisarii : 08.10.2013

 

Recomandările redacției