ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA  PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2013, luna octombrie, ziua 29, ora 11.00
Reluarea licitaţiei
În temeiul art. 162 alin 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29.10.2013, ora 11.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului: SC RADMI UNIC SRL, cu sediul în Târnova, nr. 405, judeţul Arad, CIF 17240920:
Denumirea bunului mobile, descriere sumară: (se indică şi drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul) Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei) Cota TVA (%) / neimpozabil*
autoturism Ford Focus, an fabricaţie 2007, benzină, 1596 cmc 16.240 lei 24%
Freză TSC175A tipCALDERONI, model 143521 8.780 lei 24%
Echipament de stropit VIA DUE ABETI 17/a, 44100 FERRARA ITALY tip 81DP1500 13.170 lei 24%
Autoutilitara FORD TRANSIT frigorifică 26.340 lei 24%
Tractor ANTONIO CARRARO TRX 9400 42.140 lei 24%

(*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor este de 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) si Art 140 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi pct. 4 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesati în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, în cazul vânzarii prin licitatie, pâna în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzarii la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, ( reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, plătită la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate româna, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante faţă de aceştia, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
. Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.

Recomandările redacției