Dosar de executare nr.23621/2010
Nr. 22994 din .21.11.2013
ANUNŢUL PRIVIND VANZAREA PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2013 luna DECEMBRIE ziua 12
LICITAŢIA III
In temeiul art. 162 alin.(1),(4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut  ca in ziua de 12 luna DECEMBRIE orele 1100 anul 2013 in localitatea LIPOVA, str. N.Balcescu, nr. 5, se vor vinde prin 1) licitatie urmatoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului2  LAZARESCU FLORENTINA cu domiciliul fiscal in localitatea LIPOVA str.1 DECEMBRIE   nr.5 bl.   –    sc.     –   etaj – ap. –    :
Denumirea bunului mobil, descriere sumara :                    Nr.          Pretul de evaluare sau
(se vor indica drepturile reale si privilegiile care greveaza bunurile, daca este cazul)      buc.           de pornire a licitaţiei,
exclusiv TVA (lei)
1.     AUTOTURISM VOLKSWAGEN GOLF ,NR INMATRICULARE AR10HHM        1                3.090
*) cota de taxa pe valoarea adaugata pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este 24%, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal,aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.Bunul mobilel mai sus mentionat este grevat de urmatoarele sarcini:
Creditori:                                                                                                                      Sarcini:
S.F.O. Lipova                                                                                                               Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunului sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei,o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Trezoreria Lipova RO43TREZ0255067XXX000407, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante.
Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana,copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada,emisa de organele fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea, declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care se certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului LAZARESCU FLORENTINA, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicata si actualizata.Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita,nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Arad se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica „Valorificari si anunturi” .
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/562597.
Data afisarii: 21.11.2013
Sef Serviciu Fiscal Orasenesc Lipova ,                       Executor fiscal,
BOTA RITTA                                          MURESAN ADINA

Recomandările redacției