Str. P-TA TINERETULUI nr. 1
315700, Sebis
Tel : +0257 311016
Fax :+0257 311016
e-mail: Admin.SBARCFNX01.AR@mfinante.ro

Nr. 42799 / 25.11.2013.

ANUNT PRIVIND VINZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2013, luna decembrie, ziua  11
LICITATIA  I -a

In temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 11, luna decembrie, anul 2013, ora 13.00, la sediul A.F.P.Sebis, piata Tineretului, nr.1, oras Sebis, jud Arad, se vor vinde prin licitatie publica, bunurile mobile specificate mai jos, proprietatea debitorului S.C. GITRE TEHNIC S.R.L. cu domiciliul fiscal in localitatea SEBIS,  str. Pacii, f.n., jud Arad ,cod de identificare fiscala 26278893.

Nr. Crt.    Denumire bun                    Nr. Buc.    Valoare lei/buc exclusiv TVA*

1.    Pozitionator sudura longitudinal tuburi MG TUB 100 serie
010105 din 2005 cu unitate de sudura Fronius Trans
TIG 3000                                    1        38.300

2.    Masina de taiat cu plasma MG ROB 100 serie 231003006
din 2006 Thermal Dinamics cut master  51               1        67.590

3.    Masina de valtuit Faccin model HCU din 1996 tip 1100x2P
serie 26031377-1405, lungime burlan 1m, diametru intre
120 si 200 mm                         1        40.550

4.    Polizor cu banda cu motor de 1,5 kw, latime banda 150 mm,
lungime 1500 mm                         1             2.250

5.    Robot pentru sudura serie MEO01RON1 cu  aparat de sudura
MIG MAG MILLER MIG MATIC 383                 1        11.260

6.    Masina pentru guler hidraulica pentru diametrele de θ 80 si  θ 100          1                  11.260

TOTAL                                           171.210

*)cota de TVA pentru vanzarea bunurilor mobile si imobile este de 24% in conformitate cu prevederile art.128 alin(3) lit.b) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, si pct.6 alin (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile mobile mai sus mentionate sunt grevate de urmatoarele sarcini :
Creditori : S.F.O. Sebis        Sarcini : Drept de gaj
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferta de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei (cont deschis la Serviciul de Trezorerie Sebis  RO49TREZ0285067XXXXXXX), precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente : oferta de cumparare ; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara ; imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant ; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului ; pentru persoanele juridice straine actul de inmatriculare tradus in limba romana ; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate ; pentru persoanele fizice straine copie de pe pasaport ; dovada, emisa de organele fiscale, ca nu au obligatii restante fata de acestea.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art.9 alin.(2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice a judetului Arad se gasesc si la adresa www.finantearad.ro , rubrica « licitatii ».
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la la telefon 0257/311016 –Executare silita persoane juridice.
Cu deosebită consideraţie,
Florin Bociort
Şef  serviciu fiscal

Recomandările redacției