Calea Republicii nr. 16
315300, Ineu
Tel : +0257 511553
Fax :+0257 511553
e-mail:Admin.
INARCFNX01.AR@mfinante.ro
Nr.operator de date cu caracter personal 20564

Dosar de executare silită nr. 90/2011
Nr.  23662/14.11.2013

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA  PENTRU BUNURI  MOBILE
Anul 2013, luna decembrie, ziua 09, ora 14.00
Licitaţia a III-a
În temeiul art. 162 alin 1  din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se  face cunoscut că  în ziua de 09.12.2013, ora 14.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se  va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri  mobile, proprietate  a  debitorului: SC SAV SRL, cu sediul în Ineu, str. A.I.Cuza nr. 21, judeţul Arad, CIF 1715771:

Denumirea bunului mobile, descriere sumară: (se indică şi drepturile                                   Preţul de evaluare              Cota TVA (%) /
reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)                                               sau de pornire a licitaţiei,        neimpozabil*
exclusiv TVA (lei)

Autoutilitară Mercedes Benz Sprinter, AR 14 SAV, an fabricaţie 2000, 2148 cmc                  10.865 lei                                  24%

Autoutilitară Ford Transit, AR 15 SAV, an fabricaţie 2003, 2402 cmc                                      10.865 lei                                  24%

(*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor  este  de 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) si Art 140 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi pct. 4 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesati în cumpărarea bunurilor sunt  invitaţi să prezinte, în cazul vânzarii prin licitatie, pâna în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzarii la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, ( reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, plătită la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate româna, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului;  pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;  pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante faţă de aceştia, declaraţie pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifica faptul că nu este persoană interpusă debitorului, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă  în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă,  în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită,  nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.
Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.
Data afişării   14.11. 2013
Conducătorul organului de executare,
Nume şi prenume   CEAN MARIANA
Executor Fiscal
TEUCA  FLORIAN  ANTON

Recomandările redacției