Vineri, 29 aprilie 2022 la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat”,
cu prilejul ședinței ordinare a Adunării Generală a membrilor asociației s-a marcat existența celor 11 ani de funcționare. Evenimentul s-a desfășurat în prezența majorității membrilor fondatori, partenerilor, beneficiarilor de proiecte finanțate prin Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” din perioada 2011 – 2022, dar și invitațiilor sosiți din partea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
LEADER a fost și rămâne unul din multiple instrumente de investiţii în agricultură şi mediul rural al Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) din perioada 2007 – 2013 și 2014 – 2020. Spre deosebire de alte programe, abordarea LEADER – “de jos în sus”, reprezintă o modalitate ce permite actorilor locali să determine nevoile zonei din care provin şi să contribuie la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, social, educaţional, cultural prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local. Tot prin LEADER, se finanţează construcţia instituţională a Grupurilor de Acţiune Locală – parteneriat public-privat înființat în vederea elaborării şi implementării strategiei de dezvoltare locală, ce dă posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţilor diferitelor sectoare de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.
Pornind de la realităţile mediului rural românesc şi oportunităţile oferite de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 – axa LEADER, la începtul anului 2011 s-a constituit Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” (pe care o vom numi GAL “Podgoria Miniș-Măderat”), alături de alte 3 organizaţii de acest gen din județul Arad. GAL “Podgoria Miniș-Măderat” s-a înfiinţat ca o entitate dornică să reprezinte parteneriatul public – privat, constituită din 8 unități administrativ-teritoriale și alte 27 de societăți comerciale, instituții publice și organizații non-profit, provenite dintr-un teritoriu rural omogen situat în centrul judeţului Arad.
Scopul principal al organizație l-a reprezentat, încă de la început dezvoltarea din punct de vedere socio-economic a spaţiului rural al microregiunii ”Podgoria Miniș-Măderat” prin realizarea şi implementarea Strategiei de Dezvoltare Locale 2007 – 2013. Documentul programatic – strategia – a urmărit 4 priorităţi majore (turism rural și agroturism, viticultură și vinificație, agricultură, infrastructură socială și edilitară), 17 obiective operaționale derulate prin intermediul a 8 sub-măsuri ale PNDR – axa LEADER și măsura dedicată implementării proiectelor de cooperare. Populaţia totală a zonei vizate era la acel moment de 36.444 locuitori și o suprafaţă de 901 km2.
La acel moment s-a alocat GAL-ului o sumă în valoare de 397.010 euro pentru o perioadă de 4 ani de funcționare operativă și 2.309.000 euro pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală ”Podgoria Miniș-Măderat”, la care s-a adaugat contribuția privată a beneficiarilor.
Bilanțul primilor 4 ani de funcționare ai programului LEADER în cadrul GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” s-a materializat în:
• organizarea a 11 sesiuni de finanțare pentru depunerea proiectelor;
• 48 de cereri de finanțare depuse, selectate și finanțate la GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” în
cadrul acestor sesiuni de proiecte ale căror rezultate au vizat simple achiziții de utilaje și mașini agricole, echipamente de vinificație, investiții în structuri de primire turistică și de agrement, investiții în infrastructură rutieră din extravilanul agricol și intravilanul localităților, precum și reabilitări de instituții culturale sau centre pentru tineri;
• valoarea publică a contractelor semnate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi
Pescuit (APDRP) – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) cu beneficiarii a fost de 2.263.728,44 euro, ceea ce a reprezentat 98% sume absorbite prin GAL, din totalul fondurilor alocate Strategie de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat”.
Cu toate că procesul de absorție prin programul LEADER 2007-2013 nu a fost unul simplu, GAL ”Podgoria Miniș-Măderat” prin abnegație, perseverență și profesionalism a reușit să folosească eficient acest instrument de finanțare – LEADER conturând obiectivele organizației pentru perioada 2014-2020. Ele au vizat consolidarea dezvoltării arealului ”Podgoria Miniș-Măderat” prin extinderea lui și cooptarea unui număr cât mai mare de parteneri în această structură.
Pornind de la identificarea riguroasă a nevoilor din teritoriu și a oportunităților de dezvoltare, grație implicării active a populației GAL s-a reușit creionarea unei viziuni comune asupra priorităților de dezvoltare ale teritoriului, având la bază consensul între actorii locali, experiența acumulată de echipa tehnică a GAL în abordarea LEADER și exemplele de bune practici existente în teritoriu.
În acest context, teritoriul ”Podgoria Miniș-Măderat” acoperit de Asociația Grupul de Acțiune Locală s-a extins de la 8, la 19 unități administrativ-teritoriale: orașele Ineu, Pâncota și comunele Bârzava, Bata, Bârsa, Birchiș, Bocsig, Conop, Covăsînț, Ghioroc, Păuliș, Săvârșin, Șicula, Șilindia, Șiria, Târnova, Tauț, Ususău, Vărădia de Mureș, toate aparținând județului Arad. Parteneriatul public-privat s-a dezvoltat și el ajungând la 81 de parteneri: 19 parteneri publici, 45 parteneri privați, 14 organizații ale societății civile (printre care o formă asociativă – cooperativă agricolă și 3 organizații care reprezintă minoritățile etnice) și 3 persoane fizice. Număr total de locuitori aferenți teritoriului GAL a ajuns la 66.677 locuitori și o suprafață de 2.365,64 km2.
La mijlocul anului 2016, Grupul de Acțiune Locală “Podgoria Miniș-Măderat” a depus la Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR Arad) proiectul în cadrul măsurii 19 – LEADER, sub-măsura 19.1 – ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” obținând suma de 16.677 Euro, pentru elaborarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului “Podgoria Miniș-Măderat” din perioada 2014 – 2020.
Având documentația bine întocmită, o structură organizatorică închegată și un personal bine pregătit, urmare a unui concurs de selecție a strategiilor de dezvoltare locală, GAL “Podgoria Miniș-Măderat” a obținut la finele anului 2016, finanțarea nerambursabilă pentru susținerea în continuare a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) a teritoriului LEADER, în valoare de 3.465.974 euro (submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală), iar pentru construcția instituțională a GAL (sub-măsura 19.4 – funcționare și animare) suma de 866.493 euro. Rezultatele pozitive înregistrate de GAL de-a lungul timpului au generat o creștere a sumelor acordate acestuia la sfârșitul anului 2021, astfel ajungându-se la suma de 895.682,4 euro pentru funcționarea asociației și la valoarea de 3.582.731,6 euro pentru implementarea strategiei.
Prin acest demers strategic, GAL-ul a acordat și acordă în continuare finanţare proiectelor
depuse de locuitorii /organizațile cu sediul social/ secundar în teritoriului LEADER, ce trebuie să activeze în domenii precum: agricultură, servicii non-agricole, turism rural, administrație locală, social, minorități (rromi), tehnologia informației și comunicării. Printre beneficiarii finanţărilor acordate prin GAL PMM se numără: comunele, orașele, instituțiile publice și parteneriate ale acestora; fermieri sau membri unor gospodării agricole (autorizaţi cel puțin cu statut de – PFA); asociațiile de crescători de animale / cooperativele agricole / grupurile de producători; agenţii economici privaţi (micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate – start-ups, întreprinderi mici și mijlocii), dar și asociații și fundații din societatea civilă – inclusiv Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat”. Toate proiectele trebuie să fie finalizate de către beneficiarii GAL, până cel târziu 31.12.2023.
Urmarea unui amplu proces de animare a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat” (câte 2-3 acțiuni de informare-promovare în teritoriu LEADER/an, sute de materiale de informare și prezentare a măsurilor de intervenție, apariții trimestriale ale publicației – ”Informația GAL PMM”), acțiunilor de consultare a potențialilor beneficiari ai teritoriului, dar și a procesului de evaluare și selecție, rezultatele de la acest moment sunt reprezentative:
• GAL a obținut poziții fruntașe în clasamentul național al GAL-urilor în ceea ce privește numărul
și valoare proiectelor selectate – locul 3, respectiv numărul și valoare proiectelor contractate – locul 2 în clasamentul celor 239 GAL-uri selectate în programarea PNDR 2014-2020 (date la nivelul lunii decembrie 2018);
• GAL a evaluat un număr de 52 de proiecte reprezentând o valoare a ajutorului public
nerambursabil de 4.091.570,44 euro, din total alocat SDL PMM de 3.582.731,6 euro (114,2 % din valoarea totală alocată SDL) – ceea ce semnifică un interes major al beneficiarilor pentru finanțările acordate prin programul LEADER;
• AFIR a selectat pentru finanțare un număr de 44 de proiecte, încheind 44 de contracte de
finanțare cu o valoare nerambursabilă de 3.491.299,50 euro (97,45 % din valoarea totală alocată SDL);
• prin implementarea proiectelor se vor crea peste 20 locuri de muncă în teritoriul ”Podgoria
Miniș-Măderat”;
• investiția în sectorul public din teritoriul LEADER PMM a dus la crearea și modernizarea
infrastructurii stradale din comunele Ghioroc și Șilindia, infrastructurii sportive din comunele Șiria și Bocsig, dotarea cu utilaje pentru întreținerea domeniului public a celorlalte 15 unități administrativ-teritoriale, respectiv dezvoltarea infrastructurii sociale a două centre sociale și comunitare în orașul Ineu și comuna Șiria;
• prin implementarea SDL ”Podgoria Miniș-Măderat” au fost sprijinite până acum 12 exploatații
agricole (4 ale unor tineri de până în 40 ani), respectiv 8 antreprenori ce dezvoltă activități non-agricole în teritoriul LEADER;
• au fost înregistrate la plată și decontate beneficiarilor de proiecte o valoare de 2.561.041,19
euro, din 3.491.299,50 euro – cât reprezintă valoarea proiectelor contractate (73,35 % din valoarea totală contractată).
GAL a susținut și susține în continuarea finanțarea măsurilor de intervenție dedicate activităților non-agricole și agricole, măsurilor atipice legate de schemele de calitate specifice produselor agricole (proiectul cu titlul ”Acțiuni premergătoare în vederea recunoașterii calității și certificării produselor agro-alimentare din teritorul LEADER Podgoria Miniș-Măderat, județul Arad”, implementat cu succes de GAL) și celor orientate spre dezvoltarea infrastructurii de bandă largă din teritoriul LEADER Podgoria Miniş-Măderat (proiectul cu titlul ”Împreună pentru performanță în educație” elaborat de către GAL și depus la începutul anului 2022 pentru finanțare la OJFIR Arad), dar și măsurilor dedicate minorităților (proiectul cu titlul ”Toți împreună prin cultură și mișcare – proiect de integrare a romilor în societate” aflat în curs de implementare de către Consiliul Județean Arad, prin Centrul Cultural Județean Arad).
Rezultatele înregistrate de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” până la acest moment arată că demersul LEADER inițiat în 2011 și continuat în 2016 a reușit mulțumită implicării întregii comunități ”Podgoria Miniș-Măderat”. Drept urmare, în cadrul evenimentului deosebit organizat săptămâna trecută au fost premiați toții participanții la demersul LEADER pentru contribuția deosebită a fiecăruia în afirmarea Grupului de Acțiune Locală Podgoria Miniș-Măderat ca vector al dezvoltării și inovării în teritoriul LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat”.

La mulți ani Grupului de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” !

Informații suplimentare despre organizație puteți obține la:

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ – GAL „PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”
E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro
Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

Recomandările redacției