• Asociația refuză să preia stația de sortare a deșeurilor care i-a fost aruncată în brațe de CLM
  • Executivul ADI Deșeuri a trimis o plângere prealabilă către Sergiu Bîlcea, spre analiză și semnare. Vicepreședintele CJA refuză să comenteze situația.
  • Gurile rele susțin că nu va semna plângerea dacă nu primește verde de la Falcă.

Scandalul care îi are în centru pe Adrian Țolea și Sergiu Bîlcea, nu este singurul care bântuie ADI Deșeuri. Zilele trecute am intrat în posesia unor documente din care rezultă că reprezentanții asociației refuză să preia Stația de Sortare a Deșeurilor care le-a fost aruncată în brațe de CLM, prin hotărârea nr. 234 din 22 mai 2018. Dar ce se spune în respectiva hotărâre? „Se aprobă darea în administrație a stației de sortare a deșeurilor, proprietate publică a Municipiului Arad, situată în Arad, Șoseaua de Centură Nord FN, înscrisă în Cartea Funciară nr.339019 înscrisă în CF către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară «Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad»”, se arată la art. 1.
În continuare, hotărârea prevede că predarea în administrare către ADI Deșeuri se face în baza unui protocol de predare-primire, că administrarea stației se va face cu respectarea contractului de administrare, care se va încheia pe o perioadă determinată, respectiv pe durata derulării contractului de delegare prin concesiune a ges­- tiunii Serviciului de salubrizare al Zonei I. În document se mai menționează că ADI Deșeuri este manadatată să atribuie delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile și a stației de sortare către un operator, în condițiile legii, iar sumele încasate de către ADI Deșeuri în urma atribuirii se fac venit la bugetul local.
Plângere prealabilă
Printr-un document înregistrat săptămâna trecută la Con­siliul Județean, pe 11 iunie, semnat de directorul executiv Adrian Țolea, directorul executiv adjunct Cosmin Pereteatcu și trei angajate de la compartimentul juridic, lui Sergiu Bîlcea
i se trimite, spre analiză și semnare, o plângere prealabilă împotriva hotărârii CLM cu nr. 234/22.05.2018. În plângere se cere, nici mai mult, nici mai puțin decât revocarea hotărârii cu pricina. Motivele? Sunt destule. „Conform art. 4 din Statutul Asociației, aceasta a fost contituită în scopul înfi­ințării, organizării, reglementării, exploatării, moderni­- zării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare și nu a bunurilor. Având în vedere această dispoziție din Statut, reiese foarte clar că nu putem prelua în administrare Stația de sortare a de­șeurilor. ADI SIGD Arad poate doar să gestioneze serviciul de salubrizare. Precizăm că toate celelalte bunuri folosite pentru desfășurarea serviciului de salubrizare, pro­- prietate a județului Arad, au fost predate direct operatorului […] Județul Arad a mandatat ADI SIGD doar să orga­- nizeze procedurile de licitație pentru delegarea serviciului de operare a stațiilor de sortare, compostare și transfer. Ținând cont de dispozițiile mai sus invocate, apreciem că Stația de sortare a de­șe­urilor din municipiul Arad poate fi dată în administrare doar operatorului și nu ADI SIGD Arad”, sunt de părere cei de la ADI Deșeuri.
Aceștia mai susțin că evaluarea instalațiilor și utilajelor nu poate fi făcută decât de un evaluator extern, având în vedere că de la data dobândirii lor și până în prezent a intervenit uzura fizică și morală. În plus, ADI Deșeuri nu poate să plătească utilitățile pentru stație, în speță energia electrică și apa, iar bunurile stației nu pot fi înregistrate în evidențele financiar-contabile ale entității, fiind vorba despre o asociației non-profit. De asemenea, se arată că ADI nu are prevăzute în buget sume pentru administrarea bunurilor aflate în proprietatea unităților administrativ teri­toriale membre ale asociației, efectuarea unor investiții, plata energiei electrice, termice, a gazului, a serviciilor de apă-canal și salubrizare, reparații și asigurarea bunului. „În concluzie, ADI SIGD Arad, conform statutului și bugetului de venituri și cheltuieli ale asociației, nu poate să își asume drepturile și obligațiile stabilite prin Anexa 2 la Hotărârea nr, 234/ 22.05.2018, respectiv contractul cadru de administra­re. De asemenea, menționăm că subscrisa, conform organigramei, statului de func­ții și a fișelor de post, are un personal limitat, cu atribuții bine stabilite, care nu permit atribuții în plus privind administrarea Stației de sortare a de­- șeurilor din municipiul Arad. ADI SIGD Arad nu poate angaja personal suplimentar cu atribuții de administrare, atribuții care nu sunt conforme cu Statutul asociației și ar implica cheltuieli suplimentare care nu sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli. Prin urmare rezultă că subscrisa nu poate primi în administrare stația mai sus menționată”, mai sus­țin reprezentanții ADI De­șeuri.
În continuare, se arată că în aplicația de finnțare este prevăzut faptul că stația este introdusă în proiect funcțională, deci atribuită unui operator de sa­lubrizare, tot aplicația de fi­-
nan­țare stabilind și modul de in­troduce a depozitului conform. Astfel, ADI Deșeuri a fost mandatată prin HCLM nr. 161/ 20.04.2018 să urmărească și să monitorizeze executarea contractului cu SC FCC Environment Romania SRL. „Activitățile de urmărire și monitorizare a contractului mai sus menționat au fost date în conformitate cu prevederile statutului asociației. Considerăm că similar trebuie introdusă în proiect și stația de sortare a deșeurilor Arad. Acordul Document de Poziție privind mo­dul de implementare a pro­- iectului «Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județului Arad» și Actul Adi­țional nr.1 stipulează faorte clarprocedurile de atribuire a bunurilor și serviciilor aferen­te proiectelor pe care le realizează ADI SIGD Arad”, se mai arată în document.
Bîlcea așteaptă verde
de la Falcă
Contactat telefonic, Sergiu Bîlcea, vicepreședintele CJA și președintele ADI Deșeuri, nu a dorit să dea nicio declarație despre acest subiect. „Discutați vă rog cu cei de la ADI Deșeuri”, ne-a răspuns laconic Bîlcea. I-am urmat sfatul și l-am sunat pe Adrian Țolea, directorul ADI Deșeuri. „Am întocmit acea plângere prealabilă pentru că nu putem prelua în administrare acea stație, con­- form statutului și prevederilor legale. Putem doar finaliza procedurile de licitație, cum am procedat în cazul stațiilor construite de CJA, pentru care am semnat deja contractele. Când susținem acest lucru, ne bazăm inclusiv pe punctul de vedere scris pe care l-am primit de la compartimentul juridic din cadrul aparatului tehnic. Din păcate, Stația de sortare Arad nu se află în sistem nici la această oră, cum era prevăzut în proiect. Această stație ar trebui să fie destinația finală pentru deșeurile reciclabile colectate de la populație și de la agenții economici și nu din vina noastră”, a declarat Țolea.
Deși partea executivă de la ADI Deșeuri a făcut toate demersurile în timp util pentru a bloca hotărârea CLM incriminată, gurile rele susțin că Bîlcea nu va semna plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la comunicare, pentru simplul fapt că nu a primit verde de la primarul Falcă.
Lăsând la o parte luptele care se dau în interiorul ADI Deșeuri, nu putem să nu observăm că cineva a greșit grav. Sau autorii plângerii prealabile, care pare la prima vedere foarte bine argumentată și care este semnată și de trei juriste sau cei ai hotărârii CLM care au acționat pompieristic.

Recomandările redacției