Untitled-1Autoritatea Națională pentru Calificări a fost înființată în baza articolului 340 din Legea educației naționale nr. 1/2011. Cadrul de organizare și funcționare al ANC este reglementat de HG nr. 556/2011 și HG nr. 780/2013.
Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC este cooordonator național al Agendei Europene de învățare în rândul adulților (European Agenda for Adult Learning) și implementează proiectul “Implementarea Agendei Europene pentru Educația Adulţilor”. Proiectul este finanţat de către Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual (EACEA), şi este realizat în cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, componenta Grundtvig, care vine în întâmpinarea nevoilor de învățare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau organizaţiilor care asigură sau facilitează învățarea în rândul adulţilor.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de conştientizare a părţilor interesate şi a beneficiarilor direcţi privind oportunităţile de învățare în rândul adulţilor în România. Principalele rezultate ale proiectului sunt: organizarea unei campanii publicitare; organizarea a 8 evenimente regionale; elaborarea unui Raport de evaluare cu privire la nevoile de învățare ale adulţilor și pe baza acestuia realizarea unui Plan Național de Acțiune; organizarea unei reuniuni de consultare cu părţile interesate.
În 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Rezoluția Consiliului privind un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților (2011/C 372/01), care are la bază obiectivele Strategiei Europa 2020, prin care învățarea pe tot parcursul vieții și dobândirea de competențe sunt recunoscute ca soluții la criza economică actuală, la îmbătrânirea populației și la strategia economică și socială a Uniunii Europene.
Participarea adulților la învățarea pe tot parcursul vieții variază semnificativ în statele membre UE, de la 1.4% până la 31.6% (2012). Procentele de participare ale adulților la învățare sunt scăzute mai ales pentru persoanele slab calificate sau de vârstă înaintată, de peste 55 de ani.
Strategia EU 2020 stabilește atingerea unui procent de 15% pentru adulții participanți la învățarea pe tot parcursul vieții până în anul 2020. În România, în 2010 se înregistra o rată de participare de circa 1,3%, în 2013 înregistrându-se o ușoară creștere de 2%, mult sub media europeană de 8.9%. România și-a stabilit ca țintă atingerea unui procent de 10% al participării adulților la învățarea pe tot parcursul vieții până în 2020.
Proiectul se adresează instituţiilor, agenţiilor, departamentelor specializate în cadrul ministerelor/al altor servicii publice locale implicate direct/indirect în formarea adulţilor, camerelor de comerț, comitetelor sectoriale, asociaţiilor profesionale, furnizorilor de formare profesională autorizaţi, angajatorilor locali/regionali, ONG-urilor, partenerilor sociali, şomerilor, muncitorilor cu nivel scăzut de calificare, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, potenţialilor participanţi la învățarea pe tot parcursul vieții, prioritare fiind persoanele vârstnice, în scopul sensibilizării acestora și implicării în creșterea de numărului de absolvenți ai formării profesionale continue a adulților.
Acest material reflectă punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană nu este responsabilă pentru informaţiile furnizate în acest material.

Recomandările redacției