licitatieanafMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice  Arad

Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane Fizice

 Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202726; 0257 202 746

Fax:  0257 202 811

e-mail:Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro

Cod operator 20564

 

Dosar de executare nr. 15405

Nr50703 / 20.08.2014              

 

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2014, luna septembrie,  ziua 30, ora 14

LICITATIA I-a

 

In temeiul art.162 alin. (1), (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se face cunoscut ca in ziua de 30, luna septembrie, anul 2014 , ora 14, in localitatea Arad ,    B-dul. Revolutiei nr.77 camera 28, se va vinde prin licitatie publica următorul bun imobil , proprietate  a debitorului Hodrea Petru cu domiciliul fiscal in loc.Vladimirescu ,  str. 3, nr. 30, ap. -, jud. Arad,

 

– Teren Intravilan situat in localitatea Vladimirescu , str. Malena , jud. Arad , in suprafata de 486 mp , conform CF nr. 306676 Vladimirescu , nr. Cad. 4860, pretul de pornire al licitatiei fiind de 49240 lei (TVA scutit fara drept de deducere conform art. 141 alin 2 lit. f din Legea 571/2003).

Bunul imobil mai sus mentionat este grevat de urmatoarele sarcini;

 

Creditori:                                                           Sarcini:

–   Banca Comerciala Romana SA Sucursala Arad                    Ipoteca  rangul I

–   Inspectoratul de Politie Judetean Arad                        Sechestru Asigurator

– Urmarirea Imobilului formulata de

creditoarea SC IZOLTA SRL

– ANAF , DGRFPTimisoara , AFFP Arad                       Ipoteca  rangul II

 

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea, ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10 % ( cont deschis la Trezoreria  Arad RO97TREZ0215067XXX012196 – beneficiar AJFP ARAD, CUI 3519933) din pretul de pornire al licitatiei precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare, dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancare, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe cerificatul unic de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada emisa de organele fiscale ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea si  declaratie pe proprie raspundere autentificata a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a  Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

 

 

SEF ADMINISTRATIE

Marius Florin Drăgănescu

Recomandările redacției