Centrul Cultural Judeţean Arad lansează invitaţia de participare la Sesiunea a I-a 2023 – licitaţia publică de proiecte în conformitate cu următoarele prevederi legale: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, O.G. nr. 51/1998 actualizată, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, Ordinul nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, H.G nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă; O.U.G. nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996; Legea nr. 350/2006 a tinerilor; Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial; O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; Legea nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul.

Propunerile de proiecte eligibile se vor înscrie în următoarele arii tematice (direcţii de finanţare), după cum urmează: Educaţie şi sănătate – fond de finanţare 75.000 lei; Cultură tradiţională – fond de finanţare 80.000 lei; Producţii editoriale – fond de finanţare 30.000 lei; Tineret – fond de finanţare 160.000 lei; Activităţi sportive – Promovarea sportului de performanţă – fond de finanţare 900.000 lei; Turism şi protecţia mediului – fond de finanţare 40.000 lei. Fond total: 1.285.000 lei.

Atribuirea contractelor de finanţare se va face în ordinea punctajului total obţinut de către fiecare solicitant şi în limita bugetului alocat fiecărei direcţii de finanţare.

Perioada depunerii documentaţiilor: 27.03.2023, ora 08.00 – 24.04.2023, ora 13.00; Data limită de depunere a propunerilor de proiect: 24.04.2023 – ora 13.00; Perioada selecţiei şi evaluării propunerilor de proiect: 25.04.2023, ora 08.00 – 28.04.2023, ora 16.00; Comunicarea rezultatelor pe site-ul instituţiei: 28.04.2023, ora 16.00; Termen de depunere a contestaţiilor: 02.05.2023, ora 08.00 – 04.05.2023, ora 16.00.

Soluţionare contestaţii: în maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.

Atribuirea contractelor de finanţare: după comunicarea rezultatelor, dar nu înainte de soluţionarea contestaţiilor.

Adresa de depunere a documentaţiei: la sediul instituţiei – Centrul Cultural Judeţean Arad din municipiul Arad, str.G. Bariţiu, nr.16.

Documentaţia se va depune în plic închis ce va avea menţionat denumirea solicitantului şi aria tematică (direcţia de finanţare).

În vederea obţinerii Metodologiei pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă (Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi Formularul de finanţare) – specifică direcţiei de finanţare, precum şi pentru alte detalii suplimentare, puteţi consulta site-ul: www.ccja.ro sau la telefon 0357 405 386.

Recomandările redacției