1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

U.A.T. COMUNA SELEUȘ, județul Arad, C.U.I. 3518873,

Sediul social: sat Seleuș, nr. 200, comuna Seleuș, județul Arad,

Cod poștal 317290,

Date de contact: tel. 0257 329 101, fax. 0257 329343, e-mail: primseleus@gmail.com

Reprezentant legal: Primar, Cristian BRANC

Persoană de contact: Truț Dorin-Lucian, secretar general UAT Comuna Seleuș

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut:

Spațiu, în suprafață de 44,10 m.p., împreună cu teren aferent, cotă parte, în suprafață de 94/427 m.p., situat în comuna Seleuș, sat Seleuș nr.102, județul Arad, aparținând domeniului privat al Comunei Seleuș, înscris în C.F. nr. 311189-C1-U5, număr cadastral 311189-C1-U5, cu destinaţia de spațiu comercial.

Vânzarea se face conform art. 363 din O.U.G. 57/2019, şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din data de 04.03.2024.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentaţia de atribuire se poate ridica de la sediul Comunei Seleuș.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Taxe și Impozite Locale al Comunei Seleuș, comuna Seleuș, sat Seleuș nr. 200, județul Arad.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 150 lei, se poate achita cu numerarla Casieria Comunei Seleuș.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.06.2024, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 14.06.2024, ora 16.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Comunei Seleuș, comuna Seleuș, sat Seleuș nr.200, județul Arad.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfașura ședința publică de deschidere a ofertelor: 17.06.2024, ora 10.00, la sediul Comunei Seleuș, comuna Seleuș, sat Seleuș nr.200, județul Arad.

6. Denumirea, adresa, numarul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Arad, localitatea Arad, Bulevardul Vasile Milea nr.2, județul Arad, Secția a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă și Asigurări Sociale, telefon: 0374491086, fax: 0257256484, e-mail: tr-arad-reg@just.ro.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției