Nr. 21494/25.03.2015
Dosar de executare nr. 14546
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI IMOBILE
Anul 2015, luna APRILIE, ziua 21
LICITAŢIA a I-a
In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind  Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,se face cunoscut ca in ziua de 21 luna APRILIE, anul 2015, ora 15 in localitatea Arad, str.B-ld.Revolutiei, nr.77 bl.-, sc.-, ap.-,camera 28, se va vinde prin licitatie publica urmatorul bun imobil, proprietate  a debitorului MIHUT ADRIAN-FLORIN cu domiciliul in loc. Oradea, str. Constantin Noica, nr.3, bl.X3,  ap.13.
Nr. Crt. 1. Denumire bun Teren arabil extravilan situat în loc. Arad, jud. Arad în suprafaţă de 15375 mp , conform CF nr. 321013/ARAD, nr.topo. 224/2.1941/2/12/2. Valoare RON –
TVA neimpozabil 561004
Creditori: MFP-ANAF-DJFP BIHOR-AFP A MUN. ORADEA
Sarcini: Ipoteca
Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.
Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei in contul deschis la Trezoreria Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, CUI 3519933, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale (inclusiv primărie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe buletinul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organelle fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea; declaratie autentica pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.
Organele fiscale de la care ofertantul trebuie sa faca dovada ca nu are obligatii restante sunt Agentia Nationala de Administrare Fiscala si unitatile subordonate acesteia, precum si compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, asa cum prevede art. 17 alin. (5) din  Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.
Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726
Şef Administraţie,
Marius Florin DRĂGĂNESCU

Recomandările redacției