MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor

Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor

Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silita

Persoane Fizice

Bd-ul. Revoluţiei, nr. 77

Arad, Jud. Arad

Tel :  0257 202726; 0257 202 746

Fax: 0257 202 823

e-mail:Admin.ARARAFMX01.AR@mfinante.ro

Nr. 46698/13.08.2014

Dosar de executare nr. 306859/2010(A.J.F.P. Arad)

2772/A/2008 (D. R. A. O. V. Timişoara)

2640/A/2003 (D. R. A. O. V. Timişoara)

3547A/2007 (D. R. A. O. V. Timişoara)

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI IMOBILE

Anul 2014, luna Septembrie, ziua 02, ora 15

LICITAŢIA a – III-a

In temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificările si completările ulterioare,se face cunoscut ca in ziua de 02, luna Septembrie , anul 2014, ora 15 in localitatea Arad, str.B-ld. Revoluţiei, nr.77 bl.-, sc.-, ap.-,camera 28, se va vinde prin licitaţie publica următorul bun imobil, proprietate a debitorilor MUNTEAN IOAN, si MUNTEAN AURICA, cu domiciliul în mun. Arad, Loc. Siria, str. T. Vladimirescu, nr.325.

Nr. Crt.

Denumire bun

Valoare RON –

TVA neimpozabil

1.

-Teren intravilan în suprafaţă de 3712 mp, situat în Loc. Siria, Str. T. Vladimirescu, Nr.325, Jud. Arad, conform CF nr.301341 Siria, CF vechi nr.4203, nr. cad C1, nr. top 1208.1209

– O casa de locuit P+M cu o suprafaţa desfăşurata de 274,92 mp, construita in anii 2000, din cărămida, cu finisaje imbunatatite, iar mansarda este finalizata circa 90%.

– De casa este alipit un garaj si CT pentru cazanul de încălzire cu o suprafaţa desfăşurata de 50 mp

– O construcţie cu destinaţia de sala de instruiri construita din văiuga cu o suprafaţa desfăşurata de 100 mp.

444.805 lei

Creditori: Sarcini:

RAIFFEISEN BANK SA BUCURESTI, SUCURSALA ARAD Ipoteca rangul 1

Administraţia Judeţeana a Finantelor Publice Arad Ipoteca rangul 2

D.R.A.O.V Timişoara Ipoteca rangul 3

Invitam pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa instiinteze despre aceasta organul de executare, inainte de data stabilita pentru vanzare.

Cei interesati in cumpararea bunurilor sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop si pana la acest termen sa prezinte oferte de cumparare. De asemenea ofertantii sunt obligati sa depuna in cazul vanzarii la licitatie cu cel putin o zi inainte de data licitatiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garantie bancara, reprezentand 10% din pretul de pornire al licitatiei in contul deschis la Trezoreria Arad RO94TREZ0215067XXX022241 – beneficiar Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad, CUI 3519933, precum si sa prezinte dovada emisa de organele fiscale (inclusiv primărie) ca nu au obligatii fiscale restante. Ofertantii depun cu cel putin o zi inainte de data licitatiei urmatoarele documente: oferta de cumparare; dovada platii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancara, imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant; pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului; pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana; pentru persoanele fizice romane, copie de pe buletinul de identitate; pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport; dovada, emisa de organelle fiscale, ca nu are obligatii fiscale restante fata de acestea; declaratie autentica pe propria raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa a debitorului.

Impotriva prezentului inscris, cel interesat poate introduce contestatie la instanta judecatoreasca competenta, in termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunostinta, in conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cand urmeaza sa se ia masuri de executare silita, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunturile cu privire la licitatiile organizate de Directia Generala Regională a Finantelor Publice Timişoara se gasesc si la adresa www.finantearad.ro, rubrica “Licitatii”.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul nostru sau la telefon numarul 0257/202726

Şef administraţie,

Marius Florin Drăgănescu

 

 

 

Recomandările redacției