anafMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Agenţia Naţională de  Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice – Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Colectare si Executare Silită

Persoane Juridice

Bld. Revoluţiei nr. 77

310130, Arad

Tel : +0257 202731

Fax :+0257 280855

e-mail:Admin.ARARJUDX01.AR@mfinante.ro

Dosar de executare nr. 10351

Nr. 69437/04.09.2014

 

ANUNŢ  PRIVIND  VÂNZAREA

PENTRU  BUNURI  IMOBILE

Anul  2014  luna  Septembrie  ziua  29

LICITAŢIA   I

 În temeiul art. 162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29 luna Septembrie anul 2014, ora 1500, în localitatea Arad, B-dul Revoluţiei, nr. 77, cam. 35, se va vinde prin licitaţie publică următorul bun imobil, proprietate a debitoruluii SC EURO FINISAJE SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Arad, str. Voinicilor, bl. C 6, ap. 5, judeţ Arad, cod de identificare fiscală 16307100:

 

Nr crt

 

Denumire bun

 

Creditori

 

SarciniPreţul de pornire al licitaţiei

– lei –

(exclusiv TVA*)

Cota TVA

24%

 

 

 

 

 

1Unitate individuală deţinută în baza CF nr. 300869-C1-U7 Arad, nr. top. 13665 C1-U5, construită din structură metalică + plăci polistiren compusă din: living, baie, bucătărie deschisă, 2 dormitoare, wc, hol, cămară, balcon (în suprafaţă de 15, 74 mp), cotă suprafaţă utilă 103,75/1927/11; cote părţi comune 24,05/446,78 şi cote teren 26,16/486 – prop. personală, şi părţi comune: teren construit, teren neconstruit, 4 uscătorii, intrare, casa scării, instalaţii electrice, apă, canal, gaz  situata in Arad, str. Voinicilor, bl. C6, nr. -, ap. 5, jud. AradROŞCA RADU

 

 

 

 

 

 

 

Drept de ipoteca rang I

 

 

 

 

90.000,-

 

 

 

 

Neimpozabil

DGRFP  Timisoara AJFP Arad

Drept de ipoteca rang II

*) cota de taxa pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunului este 24% neimpozabil, în conformitate cu prevederile prevederile art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi ale art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (6) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxă de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933) din preţul de pornire al licitaţiei, precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC EURO FINISAJE SRL.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202739.

 

 

 

                 Şef Administraţie,                                                          

             Marius Florin Drăgănescu                                                                  

 

 

 

                                                                   

                                                              

Recomandările redacției