Dosar executare nr. 11090/2015
Nr.  18375/08.04.2015
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015 luna APRILIE ziua  29
LICITAŢIA a II – a
În temeiul art. 162 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 29, luna APRILIE, anul 2015, ora 15:00, în localitatea Arad, str. B-dul Revoluţiei, nr. 77, et. 2, cam. 35, jud. Arad, se vor vinde prin licitaţie publică, următoarele bunuri mobile, proprietatea SC SEBI & RIBANA SRL, CUI 16944560, cu sediul în loc. Arad, str. Nucet, nr. 6, bl. 562, ap. 9, jud. Arad:
Denumire bun, descriere sumară: Autoturism marca Daewoo Matiz MF 484, culoare rosu, an fabricatie 2007, combustibil benzina, km. parcursi 179.478 km, nr. identificare UU6MF48417D1070, nr. inmatriculare AR – 08 – GPV, stare: usor zgariata pe ambele aripi din spate Preţul de evaluare sau de pornire al licitaţiei/ buc exclusiv TVA* 2700 Autoturism marca Dacia Logan SD LSDAE, Berlina, culoare rosu, an fabricatie 2006, combustibil benzina, km. parcursi 392.793 km, nr. identificare UU1LSDAEH36718372, nr. inmatriculare AR – 08 – DLB, stare: usor zgariata (accidentata pe partea stanga, aripa din spate) 5025 TOTAL 7725
*) cota de taxa pe valoarea adaugată pentru vânzarea bunurilor mobile si imobile este 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, şi pct. 6 alin. (5) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile ulterioare.
Bunurile mobile mai sus menţionate sunt grevate de următoarele sarcini:
Creditori: Primaria Municipiului Arad                                                              Sarcini: Drept de gaj
A.J.F.P. Arad Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitaţie, până în ziua precedentă termenului de vânzare:oferte de cumpărare; în cazul vânzării la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, reprezentând 10% (cont deschis la Trezoreria mun. Arad RO94TREZ0215067XXX022241, Beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933), din preţul de pornire al licitaţiei; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;  pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada, emisă de organele fiscale, că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi declaraţia pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă a debitorului SC SEBI & RIBANA SRL, asa cum prevede art.162, alin. 7^2 din OG 92/2003, republicată şi actualizată,  urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Valorificări şi Anunţuri”.
Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257/202731.
Şef Administraţie,
Marius Florin Drăgănescu
Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 20012

Recomandările redacției