Dosar de executare nr. 40191/2012
Nr.22296 /21.04.2015.
ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA
PENTRU BUNURI MOBILE
Anul 2015, luna mai,  ziua 14 , ora 15
LICITAŢIA   III
În temeiul art.162 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind  Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 14, luna mai, anul 2015, ora 15, în localitatea Arad, B-dul. Revoluţiei nr.77 camera 28, se vor vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile, proprietate  a debitorului PFA Roman Simion – Marmogrand cu domiciliul  fiscal in localitatea Sântana, str. Mureşului nr. 5.
Nr. crt. 1 Cruci funerare diferite modele:  Denumire bun 1 buc cruce de marmura  Preţul de pornire al licitaţiei  ( exclusiv TVA*) 400 lei 2 – 6 buc cruci de mozaic 300 lei/bucata
Creditori: ANAF – DGRFP  Timişoara – AJFP  ARAD
Sarcini: Drept de gaj
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri sa înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acest termen să prezinte oferte de cumpărare. De asemenea, ofertanţii sunt obligaţi să depună în cazul vânzării la licitaţie cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, o taxa de participare ori o scrisoare de garanţie bancară, reprezentând 10 % in contul RO94TREZ0215067XXX022241-beneficiar AJFP Arad, CUI 3519933, deschis la Trezoreria Arad, din preţul de pornire al licitaţiei precum şi să prezinte dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante. Ofertanţii depun cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei următoarele documente: oferta de cumpărare, dovada plaţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie bancară, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, pentru persoanele fizice străine, copie de pe paşaport; dovada emisă de organele fiscale că nu are obligaţii fiscale restante faţă de acestea şi  declaraţie pe proprie răspundere autentificată a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoana interpusă a debitorului.
Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.
Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.
Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regionala a Finantelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa  www.finantearad.ro, rubrica “Licitaţii”.
Pentru informaţii suplimentare va puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/202726
SEF ADMINISTRATIE
MARIUS FLORIN DRAGANESCU

Recomandările redacției