Ministerul Finanţelor Publice

Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad

Serviciul Fiscal Orăşenesc Ineu

 

Calea Republicii nr. 16

315300, Ineu

Tel : +0257 511553

Fax :+0257 511553

e-mail:Admin.

INARCFNX01.AR@mfinante.ro

Nr.operator de date cu caracter personal 20564

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA

PENTRU BUNURI MOBILE

Anul 2014, luna aprilie, ziua 08, ora 14.00

Licitaţia III

În temeiul art. 162 alin 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 08.04.2014, ora 14.00, în localitatea Ineu, Calea Republicii nr. 16, se va vinde prin licitaţie publică următoarele bunuri mobile, proprietate a garantei Căprar Mariana Elisabeta, pentru debitorul: SC YAMAMOTO SRL, cu sediul în Ineu, str. Mureşului nr. 6, judeţul Arad, CIF 17359077, conform actului notarial de gaj fără deposedare nr. 66/31.01.2013:

Denumirea bunului mobile, descriere sumară: (se indică şi drepturile reale şi privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul)

Preţul de evaluare sau de pornire a licitaţiei, exclusiv TVA (lei)

Cota TVA (%) / neimpozabil*

autoturism Mercedes Benz, an fabricaţie 2005, motorină, 2148 cmc

19.671 lei

24%

(*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vânzarea bunurilor este de 24%, în conformitate cu prevederile art. 128 alin. (3) lit. b) si Art 140 alin (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare şi pct. 4 alin.(3) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare.

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesati în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să prezinte, în cazul vânzarii prin licitatie, pâna în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzarii la licitaţie, dovada plăţii taxei de participare, ( reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei, plătită la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naţionalitate româna, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de organele fiscale că nu au obligaţii fiscale restante faţă de aceştia, urmând să se prezinte la data şi ora stabilită pentru vânzare şi la locul fixat în acest scop.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit dispozitiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

. Anunţurile cu privire la licitaţiile organizate de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara se găsesc şi la adresa www.finanţearad.ro, rubrica Licitaţii.

Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0257/511553.

Data afişării 03.03.2014

Executor Fiscal

Conducătorul organului de executare, TEUCA FLORIAN ANTON

Nume şi prenume CEAN MARIANA 

Recomandările redacției